ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

هوشبري

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   هوشبري

  جمعيت و تنظيم خانواده
  روش بيهوشي 2 (هوشبري )
  آناتومي 1 (هوشبري)
  فيزيوپاتولوژي(هوشبري)
  فيزيولوژي1 (هوشبري)
  کمکهای اولیه (هوشبری)
  فيزيك هوشبري
  اخلاق حرفه ای در هوشبری
  ميكروب شناسي و استرپليزاسيون(هوشبری)
  کاربرد رایانه
  بيوشيمي
  روش بيهوشي(3)
  اصول پرستاري وكار در اتاق عمل
  اصول و روشهای درد ( هوشبری )
  آناتومي (2)
  آشنايي با بيماريهاي داخلي و جراحي(هوشبری)
  فيزيولوژي2 (هوشبری)
  مدیریت هوشبری
  اصول پايه داروشناسي
  مراقبتهاي پس از بيهوشي(هوشبري )
  واژه شناسي پزشكي
  فوريتهاي پزشكي (هوشبری)
  اصول بيهوشي(هوشبري)
  آمار زیستی و روش تحقیق
  نشانه شناسي ومعاينات باليني (هوشبری)
  اصول مراقبتهای ویژه (هوشبري)
  روش بیهوشی 1 (هوشبري )
  زبان تخصصی (هوشبری)
  خونشناسي و انتقال خون(هوشبري)
  منابع آموزشی (هوشبری)
  روانشناسي عمومی
  کارآموزی (هوشبری)
  داروشناسي اختصاصي (هوشبری)
  ایمنی شناسی (هوشبری)
تعداد بازدید:   ۸۵
< >