ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فيزيولوژي1 (هوشبري)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۵۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر زهرا اكبری 129/79 kB دانلود
2 برنامه درسی فیزیولوژی 2 دکتر زهرا اكبری ----
3 برنامه کلاسی نیمسال دوم فیزیولوژی 1 دندانپزشکی ورودی 94 دکتر خليل پورخليلي ----
4 نورو فیزیولوژی دندانپزشکی 3 دکتر زهرا اكبری 832/35 kB دانلود
5 نمرات کوئیز فیزیولوژی سلول دانشجویان رشته هوشبری ورودی 97 دکتر مهدي صادقي 8/93 kB دانلود
6 طرح درس فیزیولوژی 1 هوشبری دکتر زهرا اكبری 112/50 kB دانلود
1
      
< >