ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)


تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۵۱۹


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 1-Introduction دکتر بهروز نعيمي 2/63 MB دانلود
2 2-OPPORTUNISTIC دکتر بهروز نعيمي 2/96 MB دانلود
3 3-Superficial mycosis دکتر بهروز نعيمي 3/72 MB دانلود
4 4-Cutaneous mycosis دکتر بهروز نعيمي 5/24 MB دانلود
5 طرح درس نظری علوم آزمایشگاهی پیوسته دکتر بهرام احمدی 33/25 kB دانلود
6 طرح درس عملی علوم آزمایشگاهی پیوسته دکتر بهرام احمدی 100/00 kB دانلود
7 Superficial fungal infection slides دکتر بهرام احمدی 15/54 MB دانلود
8 Dermatophytosis دکتر بهرام احمدی 12/19 MB دانلود
9 subcutaneous دکتر بهرام احمدی 8/31 MB دانلود
10 Systemic fungal infection دکتر بهرام احمدی 1/29 MB دانلود
11 Mycotoxins دکتر بهرام احمدی 3/17 MB دانلود
12 6-Systemic mycosis دکتر بهروز نعيمي 96/00 kB دانلود
1
      
< >