ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

هوشبري

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   هوشبري

  جمعيت و تنظيم خانواده
  فيزيوپاتولوژي(هوشبري)
  آناتومي 1 (هوشبري)
  کمکهای اولیه (هوشبری)
  فيزيولوژي1 (هوشبري)
  اخلاق حرفه ای در هوشبری
  فيزيك هوشبري
  کاربرد رایانه
  ميكروب شناسي و استرپليزاسيون(هوشبری)
  روش بيهوشي 4
  بيوشيمي
  اصول و روشهای درد ( هوشبری )
  اصول پرستاري وكار در اتاق عمل
  آشنايي با بيماريهاي داخلي و جراحي(هوشبری)
  آناتومي (2)
  مدیریت هوشبری
  فيزيولوژي2 (هوشبری)
  مراقبتهاي پس از بيهوشي(هوشبري )
  اصول پايه داروشناسي
  فوريتهاي پزشكي (هوشبری)
  واژه شناسي پزشكي
  آمار زیستی
  روش بیهوشی 1
  اصول مراقبتهای ویژه (هوشبري)
  نشانه شناسي ومعاينات باليني (هوشبری)
  زبان تخصصی (هوشبری)
  روش بیهوشی 2
  منابع آموزشی (هوشبری)
  خونشناسي و انتقال خون(هوشبري)
  کارآموزی (هوشبری)
  روانشناسي عمومی
  تجهیزات بیهوشی
  داروشناسي اختصاصي (هوشبری)
  روش تحقیق
  روش بيهوشي 3
  ایمنی شناسی (هوشبری)
تعداد بازدید:   ۳۴۵
< >