ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

علوم آزمايشگاهي

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   علوم آزمايشگاهي

  جمعيت و تنظيم خانواده
  آسیب شناسی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسي (1) (علوم آزمایشگاهی)
  باکتری شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  ايمنولوژي (علوم آزمایشگاهی)
  خون شناسی 1 (علوم آزمایشگاهی)
  روانشناسي عمومی
  اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه شیمی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  ویروس شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  زیست شناسی سلولی (علوم آزمایشگاهی)
  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیک عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  خون شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)
  آناتومی (علوم آزمایشگاهی)
  هورمون شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  بیوشیمی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  ژنتیک پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیک حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
  فارماکولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  بافت شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  ایمنو هماتولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  متون تخصصی (علوم آزمایشگاهی)
  سم شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  ایمنی شناسی عملی (علوم آزمایشگاهی)
  اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه (علوم آزمایشگاهی)
  بیوشیمی پزشکی 1 (علوم آزمایشگاهی)
  روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه ها(علوم آزمایشگاهی)
  آمار حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
  سمینار (علوم آزمایشگاهی)
  بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  آشنایی با بیماریهای داخلی(علوم آزمایشگاهی)
  کامپیوتر (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی ( علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  میکروب شناسی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی ( علوم آزمایشگاهی)
  بیوشیمی پزشکی 2 (علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسی (1) (کرم ها)
  زیست شناسی مولکولی(علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسی و حشره شناسی
  انگل شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)
تعداد بازدید:   ۳۴۵
< >