ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

علوم آزمايشگاهي

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   علوم آزمايشگاهي

  جمعيت و تنظيم خانواده
  آسیب شناسی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسي (1) (علوم آزمایشگاهی)
  باکتری شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  ايمنولوژي (علوم آزمایشگاهی)
  خون شناسی 1 (علوم آزمایشگاهی)
  روانشناسي عمومی
  اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه شیمی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  ویروس شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  زیست شناسی سلولی (علوم آزمایشگاهی)
  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  فیزیک عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  هورمون شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  آناتومی (علوم آزمایشگاهی)
  ژنتیک پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  بیوشیمی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  فارماکولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیک حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
  ایمنو هماتولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  بافت شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  سم شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  متون تخصصی (علوم آزمایشگاهی)
  اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه (علوم آزمایشگاهی)
  ایمنی شناسی عملی (علوم آزمایشگاهی)
  روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه ها(علوم آزمایشگاهی)
  بیوشیمی پزشکی 1 (علوم آزمایشگاهی)
  سمینار (علوم آزمایشگاهی)
  آمار حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
  آشنایی با بیماریهای داخلی(علوم آزمایشگاهی)
  بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی ( علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  کامپیوتر (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی ( علوم آزمایشگاهی)
  میکروب شناسی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسی (1) (کرم ها)
  بیوشیمی پزشکی 2 (علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسی و حشره شناسی
  زیست شناسی مولکولی(علوم آزمایشگاهی)
  خون شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  انگل شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)
  انتقال خون (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
تعداد بازدید:   ۸۴
< >