دفاع


21 اسفند 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

12 اسفند 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

8 اسفند 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

2 آبان 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

2 آبان 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

29 مهر 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

5 امرداد 1397
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد رشته هماتولوژی

 

28 تير 1397
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد رشته هماتولوژی

 

22 آبان 1396
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

16 مهر 1396
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

5 اسفند 1394
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 
 
 
< >