قابل توجه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی: راهنمای آموزشی

تاریخ نامه: 2 مهر 1392
شماره نامه:
راهنمائی صحیح و بموقع درسی دانشجویان ، کاهش سر درگمی دانشجو و آرامش خاطر گروه آموزشی را در پی خواهد داشت از طرفی رعایت مقررات آموزشی باعث برقراری انضباط آموزشی و بتبع آن جلوگیری از هر نوع هرج و مرج در ارائه واحدها ی درسی و تداخلات برنامه خواهد شد. و این همه در گرو اطلاع از قوانین و مقررات آموزشی است از شما دانشجوي محترم انتظار می رود برخی از مهم ترین این مقررات را که در زیرآمده است مورد توجه و عنایت ویژه قرار دهید تا از بروز مشکلات آموزشي در آينده پيشگيري بعمل آيد.  
آموزشي  |   
1- دانشجویان در صورتی که درس پیش نیاز را قبلاً اخذ نموده ولی نمره قبولی کسب ننموده باشند می توانند آن درس پیش نیاز را برای بار دوم بصورت هم نیاز بگذرانند.

2- در مورد دروسی که پیش نیازهای آن بیش از دو درس است در صورتیکه گذراندن دروس پیش نیاز بطور متوالی باعث افزایش طول متعارف دوره دانشجو گردد، دانشجو می تواند در طول دوره تحصیلی خود فقط یکی از دروس پیش نیاز را با تأیید شورای آموزشی دانشگاه بصورت هم نیاز بگذراند.

3- هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی را باید انتخاب نماید.

4- در صورتیکه میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

5-در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.
6- اخذ واحد درس همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد.

7- در صورت ضرورت و به تأیید شورای آموزشی دانشگاه اخذ حداکثر یک درس عمومی همراه با کارآموزی در عرصه امکان پذیر است. همچنین در صورتیکه دانشجو تنها یک درس تئوری باقی مانده داشته باشد و قبلاً آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوطه حضور داشته و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد، با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوطه می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند.

8- چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نیمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شرکت در کلاس مربوطه و کسب نمره قبولی است.
9-غیبت در جلسات درس قبل از زمان حذف و اضافه مجاز نیست و در صورت پیش آمد، جز و حداکثر غیبت مجاز دانشجو محاسبه می شود.
10- حذف یک درس در زمان حذف اضطراری، با تأیید گروه آموزش و مشروط بر آن است که اولاً ، غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً ، تعداد واحدهای باقی مانده وی از 12 واحد کمتر نشود.
11- موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی با شورای آموزشی دانشگاه می باشد.
12- تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزشی دانشگاه تسلیم شود.
13-میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
14- نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحدهائی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند.
15- تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است.

16-تغییر رشته در مقطع کارشناسی مشروط به این است که نمره آزمون فرد متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پائین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

17- ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام فعالیت های آموزشی و نتایج امتحانات میان ترم و پایانی صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجودر آن درس است.
18- برگزاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هردرس نظری الزامی است.

19- در موارد استثنایی ، نمره کارآموزی در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب ، توام با پروژه ارائه می شوند در صورتیکه به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط ، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می گردد.نمره ناتمام بایستی حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.

20- استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده و یا در سامانه سما ثبت نماید.

21- نمره ثبت شده در آموزش کل دانشگاه (سامانه سما)غیر قابل تغییراست.
22- نحوه برخورد با غیبت دانشجو(موجه یا غیر موجه )در جلسات درس ، برعهده استاد و با تایید دانشکده خواهد بود.
23- تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
24- غيبت در امتحانات پايان ترم ،در صورتي که اين غيبت به دليل بيماري مهمي باشد دانشجو موظف است تا زمانيکه علائم بيماري وجود دارد موضوع را با مدير گروه و يا استاد مربوطه و يا مسئول آموزش دانشکده مطرح نمايد و يا در صورت بستري در بيمارستان ، کپي خلاصه پرونده و برگه بستري و ترخيص خودرا به مسئولين دانشکده تحويل نمايددر غير اينصورت غير موجه تشخيص داده شده ونمره درس صفر خواهد شد.
 
 

 


دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
آموزش     دانشکده.پیراپزشکی     معاونت.آموزش    

تعداد بازدید:   ۹۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >