امکانات آموزشی
1 2

20 آبان 1397
کارگاه IT دانشکده پبراپزشکی

 

20 آبان 1397
کارگاه های دانشکده پیراپزشکی

 

20 آبان 1397
آزمایشگاه‌های دانشکده پیراپزشکی

 

20 آبان 1397
امکانات آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 

22 مهر 1397
آزمایشگاه قارچ شناسی

 

22 مهر 1397
آزمایشگاه هماتولوژی و بانک خون، آزمایشگاه کشت سلول، و آزمایشگاه مولکولی

 

20 مهر 1397
کارگاه سازماندهی دانش

 

20 مهر 1397
کارگاه پراتیک

 

20 آبان 1396
کتاب های آموزشی

 

20 آبان 1396
جزوه های آموزشی

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >