امکانات آموزشی
1 2

20 آبان 1397
کارگاه IT دانشکده پبراپزشکی

 

20 آبان 1397
کارگاه های دانشکده پیراپزشکی

 

20 آبان 1397
آزمایشگاه‌های دانشکده پیراپزشکی

 

20 آبان 1397
امکانات آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 

22 مهر 1397
آزمایشگاه قارچ شناسی

 

22 مهر 1397
آزمایشگاه انگل شناسی

 

22 مهر 1397
آزمایشگاه میکروب شناسی

 

22 مهر 1397
آزمایشگاه پرتوشناسی

 

22 مهر 1397
آزمایشگاه هماتولوژی و بانک خون، آزمایشگاه کشت سلول، و آزمایشگاه مولکولی

 

20 مهر 1397
کارگاه سازماندهی دانش

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >