آئين نامه اجرايي کميسيون موارد خاص دانشگاه ها

تاریخ نامه: 16 بهمن 1391
شماره نامه:
 
آيين‌نامه دانشجويي  |   

آئين‌نامه اجرايي کميسيون موارد خاص دانشگاهها/ دانشکده‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني

 

کميسيون موارد خاص که از اين پس در اين آئين‌نامه به اختصار کميسيون ناميده مي‌شود دردانشگاهها / دانشکده‌هاي علوم پزشکي وخدمات بهداشتتي درماني تشکيل مي‌شود تا با رعايت کامل مفاد اين آئين‌نامه به وضعيت تحصيلي دانشجوياني که مورد خاص تشخيص داده مي‌شوند رسيدگي و راي نهايي صادر نمايند.

 

ماده 1- تعريف موارد خاص :‌

موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي‌شود که جريان تحصيل آنان به خاطر عللي که در تحصيلاتشان موثر بوده با مشکل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي موجود ممکن نمي‌باشد.

ماده 2- اختيارات کميسيون:‌

کميسيون مسائل آموزش مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل ، در حال اخراج، اخراجي‌ها و دانشجوياني که بنا به دلائلي غيبت موجه دارند را بصورت موردي بررسي مي‌کند و در چارچوب اختيارات اين آئين‌نامه تصميم‌گيري و با رعايت اصول زير راي خود را صادر مي‌نمايند.

       ·         حفظ کيفيت آموزشي و کميت محتواي کل در يک رشته تحصيلي

       ·         حفظ حداقل واحد درسي مقرر و ميانگين کل لازم براي فراغت از تحصيل

·     حفظ حداقل ميانگين کل لازم در پايان هر يک از مراحل آموزشي دوره‌هاي دکتري پزشکي عمومي(پزشکي ، دندانپزشکي و داروسازي )

       ·         حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس

       ·         عدم تغيير مقطع تحصيلي از پايين به بالاتر

       ·         عدم وضع مقررات و‌آئين‌نامه‌هاي جديد و يا تغيير آنها

      تبصره1: حداکثر زمان قابل بررسي براي رسيدگي به پرونده دانشجويان اخراجي و کساني که بنا به دلايلي غيبت موجه دارند يکسال بعد ازاخراج مي‌باشد در مواردي که دانشجو بدلايلي کاملاً خارج از اختيار واراده خود (مثل ترک تحصيل ناشي از صدور احکام قضايي) بيش از يک سال از تحصيل بدور مانده است ، تصميم‌گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجو در اختيار کميسيون خواهد بود.

 

      تبصره2: حداکثر تعداد دفعات مجاز شرکت در امتحانات جامع علوم‌پايه دوره‌هاي دکتري عمومي (پزشکي، دندانپزشکي ، داروسازي) و جامع پيش کارورزي دوره دکتري عمومي پزشکي مطابق با آئين‌نامه‌هاي آموزشي مربوطه بوده و قابل تغيير نمي‌باشد.

ماده 3- اعطاي فرصت ارفاقي

اعطاي فرصت ارفاقي به دانشجويانيکه با رعايت آئين‌نامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي کارداني، کارشناسي پيوسته و ناپيوسته ، دکتري عمومي (پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي ) مصوب شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي به دليل مشروطي در معرض اخراج قرار گرفته‌اند بشرط آنکه ميانگين کل آنها در دوره کارداني و کارشناسي پيوسته و کارشناسي ناپيوسته کمتر از 10 و دکتري عمومي (پزشکي، دندانپزشکي، و داروسازي) کمتر از 12 نباشد و سنوات تحصيلي لازم جهت ادامه دوره را داشته باشند.

تبصره 1: دوره کارشناسي ارشد و دوره دکتري تخصصي Ph.D شامل فرصت ارفاقي نمي‌باشد.

تبصره 2: شرط ميانگين کل 12 براي دوره‌هاي دکتري عمومي شامل دانشجويان ورودي مهرماه 81 به بعد است و جهت دانشجويان ورودي قبل از مهرماه 81 حداقل ميانگين کل 10 مي‌باشد.

تبصره 3: دانشجو نبايد پس از فرصت ارفاقي در هيچ نيمسالي مشروط شود ، حتي اگر تعداد واحدها در آن نيمسال ها کمتر از حدنصاب تعيين شده توسط شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي باشد در عين حال پرونده دانشجويان کارشناسي پيوسته و دکتري عمومي که يک بار از فرصت ارفاقي استفاده نموده‌اند وليکن سنوات تحصيلي آنها جهت ادامه دوره به پايان نرسيده است، در صورتي که داراي شرايط خاص بشرح ذيل باشند قابل طرح مجدد در کميسيون و اعطاي حداکثر يک فرصت ارفاقي ديگر مي‌باشد:

      ·         دانشجويان دوره‌هاي کارشناسي پيوسته حداقل 120 واحد از واحدهاي دوره مربوطه را با موفقيت گذرانده باشند.

      ·         دانشجويان دوره‌هاي دکتري عمومي داروسازي و دندانپزشکي حداقل 140 واحد را با موفقيت گذرانده باشند.

      ·         دانشجويان دوره دکتر ي عمومي پزشکي حداقل 190 واحد را با موفقيت گذرانده باشند.

ماده 4: اعطاي سنوات تحصيلي

موافقت با اعطاي سنوات تحصيلي تا يک نميسال براي دانشجويان دوره‌هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته ، دو نيمسال براي دانشجويان کارشناسي پيوسته ، دو نيمسال براي دانشجويان کارشناسي ارشد ناپيوسته، سه نيمسال براي دانشجويان دوره دکتري تخصصي (Ph.D)  و سه نيمسال براي دانشجويان دوره دکتري عمومي (پزشکي ، دندانپزشکي ، داروسازي) که بمدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات در کل دوره و يا در يک مرحله تحصيلي از دوره دکتري عمومي به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنها از نظر ساير مقررات آموزشي مانعي نداشته باشد.

تبصره 1: اعطاي سنوات تحصيلي علاوه بر فرصتهاي پيش‌بيني نشده در آئين‌نامه آموزشي دوره‌هاي مذکور مي‌باشد.

تبصره2: دانشجويي که به دليل مشروطي از فرصت ارفاقي مندرج در ماده 3 و تبصره‌هاي آن استفاده نموده است ، تنها در صورتي مي‌تواند از مفاد مندرج در ماده 4 بهره‌مند گردد که به مشکل سنوات تحصيلي براي دانش‌آموخته شدن برخورد نمايد.

تبصره3: در دوره‌هاي دکتري عمومي (پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي) که دوره آموزشي به مراحل مختلف تقسيم گرديده است ، چنانچه دانشجو در مهلت مقرر جهت هريک از مراحل دوره نتواند آن مرحله را به اتمام برساند مي‌تواند از اعطاي سنوات تحصيلي برخوردار شود در هر صورت حداکثر مدت سنوات اعطايي در کل دوره آموزشي نبايد از سه نيمسال تحصيلي بيشتر شود.

ماده 5-

موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني که به دلايل مو جه و با ارائه مدرک مستدل حداکثر براي مدت يکسال تاخير در ثبت نام و انتخاب واحد داشته‌اند اين مدت براي کليه مقاطع يکسان در نظرگرفته شود.

تبصره 1 : مدت غيبت اين قبيل دانشجويان ، جزء سنوات تحصيليشان محسوب نمي‌گردد.

تبصره 2 :‌تاخير و عدم مراجعه براي ثبت نام، نبايد در ثبت نام اوليه باشد .

تبصره 3: تصميم‌گيري در خصوص دانشجويان دوره دکتري عمومي پزشکي ورودي قبل از مهرماه 1383 که کليه واحدهاي آموزشي دوره دکتري عمومي پزشکي را گذرانيده‌اند وليکن در سقف سنوات مجاز تحصيل از پايان‌نامه خود دفاع ننموده‌اند، برعهده کميسيون موارد خاص دانشگاه مربوطه مي‌باشد.

ماده 6-

موافقت با حداکثرمرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني که با ارائه مدارک مستدل و تشخيص شوراي پزشکي دانشگاه به بيماري حاد يا مزمن مبتلا گشته‌اند و يک نيمسال (حداکثر6 ماه ) بدون احتساب در سنوات تحصيلي علاوه بر6 ماه مرخصي زايمان به بيماري مبتلا شوند.

تبصره 1: در مواردي که دانشجو به بيماري مزمن رواني مبتلا باشد با تشخيص شوراي پزشکي دانشگاه مي‌تواند حداکثر از دو سال مرخصي بدون احتساب درسنوات تحصيلي استفاده نمايد.

تبصره 2: دانشجويي که مبتلا به بيماري مزمن است چنانچه با رعايت مفاد اين ماده و ساير مواد اين آيين نامه نتواند در مدت پيش‌بيني شده مطابق مقررات مندرج در آيين‌نامه نتواند در مدت پيش بيني شده مطابق مقررات مندرج در آيين‌نامه آموزشي مقطع مربوطه فارغ التحصيل گردد و يا بيماري رواني مزمن وي علاج نگردد و يا بيماري جسمي مزمن، وي را از ادامه حضور موثر در محيط آموزشي بازدارد، بر اساس تشخيص شوراي پزشکي دانشگاه ومراجع ذيربط و در صورت لزوم با راي کميسيون موارد خاص دانشگاه حکم اخراج يا تغيير رشته وي برابر مقررات آموزشي دوره مربوطه صادر خواهدشد.

تبصره 3:‌درهر حال مجموع مدت عدم مراجعه (موضوع ماده 5 ) و يا مدت مرخصي ناشي از بيماري(موضوع ماده 6 نبايد از دوسال بيشتر شود).

ماده 7 :

مواد 3و4و5و6 و تبصره‌‌هاي آن بعنوان حداکثر مساعدت در دانشگاه تلقي مي‌گردد.

ماده 8 :

ترکيب اعضاي کميسيون موارد خاص دانشگاه به شرح ذيل است:

      ·         رئيس دانشگاه بعنوان رئي کميسيون

      ·         معاون آموزشي دانشگاه (نايب‌رئيس)

      ·         معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه

      ·         مدير امور آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه بعنوان دبير کميسيون

      ·         دبير ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

      ·         سه نفر از اعضاي هيات علمي صاحب نظر و متعهد

      ·         رئيس مرکز مشاوره دانشگاه

      تبصره 1:  کميسيون مي‌تواند عند‌اللزوم و به تشخيص خود از مسئولين ديگر مرتبط با پرونده دانشجو (رئيس يا معاون آموزشي دانشکده مربوط با حق راي و استاد راهنماي دانشجو بدون حق راي) براي شرکت در جلسات دعوت نمايد.

      نبصره 2: کليه اعضاء با حکم رياست دانشگاه و به مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند . انتخاب سه نفر عضو هيئت علمي به پيشنهاد شوراي آموزشي دانشگاه و حکم رياست دانشگاه خواهد بود.

      تبصره 3: براي تشکيل جلسات کميسيون حضور دو سوم اعضاء که رئيس و نايب رئيس کميسيون جزء حاضرين باشند ضروري است و راي مافو ق حداقل 5 نفر از کل اعضاء جهت تصويب لازم است.

      تبصره 4: جلسات کميسيون در صورت وجود تقاضا هر ماه يک بار و در صورت ضرورت بنا به درخواست رئيس يا دبير کميسيون بصورت فوق‌العاده تشکيل مي‌شود.

      تبصره 5 : مصوبات کميسيون پس از تاييد رئيس يا نايب رئيس کميسيون لازم‌الاجرا است.

ماده 9:

        ·         پرونده با دستور رئيس دانشگاه علوم پزشکي يا معاون آموزشي دانشگاه به کميسيون ارجاع شود

        ·         مواردي که پرونده پس ازطرح در شوراي آموزشي دانشگاه/ دانشکده به کميسيون ارجاع مي‌شود.

ماده 10 :

با توجه به حذف کميسيون موارد خاص مرکزي در وزارت متبوع کليه مسائل مربوط به کميسيون موارد خاص بايد دردانشگاهها حل و فصل شود. کميسيون موارد خاص دانشگاهها مجاز به وضع آئين‌نامه و مقررات جديد و ياتغيير در مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي نبوده و صرفاًٌ ابهامات و سوالات آئين‌نامه‌اي را از کميته تدوين و تفسير کننده مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي وزارت متبوع استعلام خواهند نمود. حدود اختيارات کميسيون موارد خاص محدود به اين آئين‌نامه بوده و اقدامي خارج از چارچوب اين‌آئين‌نامه مجاز نمي‌باشد.

 

ماده 11 :

کميته نظارت بر حسن اجراي مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي وزارت متبوع مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق مفاد آئين‌نامه‌هاي آموزشي و آئين‌نامه کميسيون موارد خاص را بر عهده داشته و موارد تخلف را جهت اخذ تصميم مقتضي به روساي دانشگاهها / دانشکده‌هاي علوم پزشکي و معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت متبوع اعلام مي‌نمايد.

ماده 12 :

مفاد اين آئين‌نامه براي دانشگاهها و دانشکده‌هاي غير انتفاعي و وابسته به دستگاههاي اجرايي لازم‌الاجرا است.

ماده 13 :

اين آئين‌نامه با 13 ماده و 19 تبصره در بيست و هشتمين جلسه شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي مورخ 25/4/1384 به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ جهت کليه دانشجويان مشمول اين آئين‌نامه صرف نظر از سال ورود به دانشگاه لازم‌الاجرا است و با ابلاغ آن کليه اختيارات تفويض شده قبلي و مقررات مغاير با آن ملغي مي‌باشد.

 

 

برای مطالعه آئين نامه اجرايي کميسيون موارد خاص دانشگاهها فایل پیوست را دانلود نمایید.


دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
کمیسیون     موارد.خاص     آیین.نامه     وزارت.بهداشت         دانشجو    
           

تاریخ بروز رسانی:   27 امرداد 1393

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >