دستورالعمل نحوه بررسی تعهدات و صدور مجــوز تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی کشور

تاریخ نامه: 16 بهمن 1391
شماره نامه:
 
آيين‌نامه دانشجويي  |   

فصل اول : تعاریف

 مقدمه:

در راستای سیاست تمرکز زدایی و تفویض اختیارات اجرایی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نظارت صحیح ، دقیق  سیاستگذاری از طرل وزارتخانه ، پس از تفویض صدور تاییدیه تحصیلی که در دو مرحله انجام گرفت تفویض صدور مجوز مدارک تحصیلی به دانشگاههای علوم یپزشکی سراسر کشور در دست اقدام قرار گرفت که در مرحله اول طی بخشنامه شماره 191523 مورخ 14/12/83 صدور مجوز مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره شبانه با سهمیه قبولی آزاد انجام شد و طی این مرحله مجوز صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان در کلیه مقاطع تحصیلی که تعهد خاص ندارند به دانشگاههای علوم پزشکی تفویض می شود.

 

دانش آموخته:

دانش آموخته به فردی اطلاق می شود که برابر ضوابط اعلام شده جهت ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی پذیرفته شده و دوره تحصیلی را بطور کامل و بر اساس موارد مندرج در آئین نامه  های آموزشی درمدت مجاز سنوات تحصیلی به پایان رساندهباشد. دوره و نیز نگارش، ارائه و دفاع از رساله پایان تحصیلات ضروری است مبنای فراغت از تحصیل طی مراحل فوق خواهد بود.

 

تعهدات :

به استناد قانون ماده یک تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلیه دانش آموختگان مکلفند پس از اتمام تحصیلات خود به منظور ادای دین و به تناسب مدت تحصیلات خود در رشته ها و مناطق مورد نیاز کشور خدمت نمایند.

با توجه به تعهدات یاد شده (تعهدات آموزش رایگان) و سایر تعهداتی که حسب مورد بصورت خاص از دانش آموختگان اخذ گردیده است (جهت ورود به دوره های کارشناسی ارشد و دوره های تخصصی و ... ) دانش آموختگان علوم پزشکی قبل از انجام تعهدات فوق مجاز به دریافت دانشنامه و ریز نمرات نخواهند بود.

 

انواع تعهدات دانش آموختگان :

این تعهدات بطور کلی دو نوع می باشند.

1- تعهدات آموزش رایگان (تعهدات عام )       2 – تعهدات خاص

  
 تعهدات آموزش رایگان (تعهدات عام)

کلیه دانش آموختگان روزانه ورودی بعد از سال 1354 مشمول این تعهد می باشند.

 

سهمیه قبولی و ثبت نامی

این تعهدات بر حسب (سهیمه ثبت نامی) پذیرفته شدگان در کنکور سراسری می باشد.

 

الف) پذیرفته شدگان سهمیه منطقه یک /آزاد/ شاهد ـ رزمندگان ـ نهادها ـ نهضت سواد آموزی ـ رزمنده جدید برابر مدت تحصیل خود متعهد خدمت در هر منطقه از کشور می باشند.

ب ) پذیرفته شدگان سهمیه عشایر و بومی همانند منطقه محروم به میزان دو برابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشند. که یک برابر آن را بعلت استفاده از سهمیه قبولی منطقه ای می بایست حتماً در منطقه مورد پذیرش انجام دهند.

پ) پذیرفته شدگان سهمیه عشایر و بومی همانند مناطق محروم به میزان دو برابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشند.

ت ) پذیرفته شدگان سهمیه استانداریها به میزان 3 برابر مدت تحصیل متعهد خدمت به استان مورد متعهد خود می باشند که تعهدات آنها مطابق بامتن سند محضریشان می باشد.

این سهمیه مخصوص استانهای محروم کشور مندرج در دفترچه کنکور سراسری می باشد.

ث ) پذیرفته شدگان دوره های شبانه که سهمیه ثبت نامی آنان منطقه آزاد، منطقه یک ، شاهد، رزمندگان ، نهادها، آزمون داخلی می باشد بعلت پرداخت شهریه تحصیلی تعهد آموزش رایگان ندارند.

تذکر: در بعضی موارد از پذیرفته شدگان دوره های شبانه اسناد محضری اخذ شده که تعهدات آنان مطابق متن سند محضریشان می باشد.

ج )  پذیرفته شدگان دوره های شبانه با سهمیه ثبت نامی منطقه 2 و 3 متعهد خدمت به میزان یک برابر مدت تحصیل در هر نقطه از کشور می باشند( مانند سهیمه های آزاد دوره روزانه)

چ ) سهمیه 20% آزاد منفک از مناطق یا کد صفر : به استناد دستورالعمل شماره 5025/1 مورخ 6/3/76 سازمان سنجش آموزش کشور ارسالی به کلیه دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی ارسال شده است) مانند سهمیه آزاد یا منطقه یک محسوب شده و برابر مدتتحصیل در هر نقطه از کشور متعهد خدمت می باشند.

لازم به ذکر است : تعهدات و خدمات قانونی کلیه پذیرفته شدگان بر اساس سهمیه ثبت نامی انجام می شود مگر در مورد پذیرفته شدگان با سهمیه قبولی مناطق محروم که این گروه ورودی سال 66-65 کنکور سراسری و دارای سهمیه قبولی با کد 10 و 12 می باشند و اساس و ملاک برای تعیین میزان تعهدات این افراد سهمیه قبولی می باشد.

 

 فصل دوم  :  محل انجام خدمت دانش آموختگان منطقه ای

 

ماده 1-  محل انجام خدمت دانش آموختگان سهمیه مناطق 2 و 3 قبلی، در منطقه 2 فعلی خواهد بود.

1-1    محل انجام خدمت دانش آموختگان سهمیه منطقه 4 و 5 و مناطق محروم در منطقه 3 فعلی خواهد بود.

2-1  در صورت تقاضای دانش آموختگان ورودی آزمون سراسری قبل از سال 1376 درمورد تغییر سهمیه قبولی ، طبق فرم شماره 2 می توان ازسازمان سنجش آموزش کشور چگونگی برخورداری فرد از حداقل نمره قبولی در سهمیه منطقه یک و یا سهمیه کد صفر (20% آزاد) درکد رشته مربوطه در آزمون سراسری همان سال رااستعلام نمود.

توضیح: طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور طی نامهشماره 5025 مورخ ........ اطلاعات مربوط به چگونگی برخورداری دانشجویان پذیرفته شده کنکور سراسری سال 76 وبعد از آن نیز به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور سازمان مذکور اعلام گردیده است.

3-1 در صورتی که گــــواهی کار ارائه شده توسط دانش آموخته با سهمیه قبولی منطقه 2 و یا 3 در منطقه یک باشد میبایست از دانشگاه علومپزشکی استان محل اخذ دیپلم دانش آموختگان گواهی عدم نیاز به خدمات نامبرده اخذ گردد.( طبق فرم شماره 3) اگرگـــواهی عـــدم نیاز از طرف دانشگاه استان محل اخذ دیپلم ارائه شود تعهدات منطقه ای دانش آموختگان به تعهدات مناطق آزاد تبدیل می شود. لازم به ذکر استکهمدت تعهد این قبیل دانش آموختگان در هر صورت دوبرابر سنوات تحصیلی (مدت بهره مندی از آموزش رایگان) خواهد بود.

-         چنانچه ظرف مدت یک ماه از صدور نامه استعلام نیاز به خدمات دانش آموخته ، پاسخی از سوی دانشگاه مربوطه دریافت نشد عدم پاسخ به منزله عدم نیاز تلقی می گردد که در این صورت تعهدات منطقه ای به تعهدات آموزش رایگان تبدیل شده و متعهد می تواند مدت تعهد خود را در هر منطقه از کشور انجام دهد و یابا پرداخت هزینه های تحصیلی مطابق با تعهدات خود ، تعهدات را خریداری و مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایند.

ماده 2- متعهدین منطقه 2 و 3 که حائز هر یک از شرایط ذیل باشند از انجام تعهدات در منطقه مورد تعهد که به مدت یک برابر می باشد معاف بوده و می توانند تعهدات خود را که دو برابر سنوات تحصیلی می باشد در هر نقطه از کشورانجام دهند.

1-2    ایثارگران شامل فرزند و همسر شهید، آزاده ، مفقودالاثر، آزاده بیش از 3 سال ، رزمنده با حضور 9 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب در جبهه های جنگ تحمیلی ، جانباز بالای 25% و بالاتر فرزند و همسر جانباز بالای 70%

2-2  بانوان متاهل در صورتی که محل اشتغال همسربه گواهی مراجع قانونی در غیر از منطقه مورد تعهد باشد.

3-2  شاغلین رسمی، آزمایشی ، رسمی قطعی و پیمانی موسسات و نهادهای دولتی در صورتی که زمان استخدام آنها قبل از تاریخ 30/12/80 باشد.

4-2 متعهدینی که از زمان فراغت از تحصیل آنها حداقل 15 سال تمام گذشته باشد.

5-2 متعهدینی که گواهی کار معتبر در مناطق آزاد کشور (منطقه یک) ارائه نموده و کمتر از نصف مدت تعهد منطقه ای آنها باقی مانده باشد.

تبصره 1: چنانچه دانش آموخته مدت خدمت سربازی رابعد از فراغت از تحصیل و در کل مناطق کشور و مراکز خدمات بهداشتی درمانی با عنوان پیام آور بهداشت گذرانیده باشد به شرط ارائه گواهی معتبر ازمحل مورد خدمت این مدت می تواند بعنوان خدمات منطقه ای موردمحاسبه قرار گیرد.

تبصره 2: مدت خدمت طرح نیروی انسانی در صورتی که در مناطق 2 یا 3 کشور باشد می توانند بعنوان خدمات مورد تعهد منطقه ای برای دانش اموختگان مورد محاسبه قرار گیرد.

تبصره 3: در مورد کاردانهای مبارزه با بیماریها یا بهداشتکاران دهان و دندان که از آنها تعهد 5 ساله اخذ شده است گواهی کار می بایست بر اساس سند محضری در استان مورد تعهد انجام شود و گواهی کار لازم از شبکه بهداشت و درمان استان و به میزان 5 سال بعد از فراغت از تحصیل می باشد.

تبصره 4: کاردانهایی که تعهد 5 ساله دارند از طرح نیروی انسانی معاف می باشند و طبق بخشنامه شماره 32166/ت مورخ 28/5/71 چنانچه گواهی انجام کار تعهدات 5 ساله خدمت بعد از تاریخ فراغت از تحصل را ارائه نمایند، در صورت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نخواهند شد.

تبصره 5 : کاردانهای تکمیلی بهداشت محیط که در مقطع قبلی خود یک دوره کمک بهسازی گذرانیده اند جهت آزادسازی مدارک تحصیلی خود می بایست تصویر گواهی پایان دوره یا ریز نمرات دوره کمک بهسازی خود را ارائه نمایند.

تبصره 6: تمامی فارغ التحصیلان در تمامی مقاطع جهت آزاد سازی مدارک خود می بایست اخذ مدرک تحصیلی رااز اولین مقطع شروع نموده و برای مقاطع بعدی ، ارائه دانشنامه مقطع قبل یا مجوز تحویل مدارک تحصیلی در مقطع قبل ، ارائه و تصویر آن ضمیمه مدارک گردد.

ماده 3- در صورتی که دانش آموخته دو یا چند بار در کنکور سراسری شرکت نموده و چندین رشته را بصورت مجزا خوانده باشد آزادسازی مدارک تحصیلی بااولویت سال فراغت از تحصیل از اولین رشته شروع می شود.

 

تبصره: تعهدات دانش آموختگان مذکور درهر مقطع بطور جداگانه با توجه به سهمیه قبولی(تعهدات آموزش رایگان) و تعهدات خاص آن مقطع می باشد و پس از اتمام تعهدات درهر مقطع (بعد از تاریخ فراغت از تحصیل همان مقطع) دانش آموخته می تواند مدارک مربوط به آن را دریافت نماید.

 

ماده 4 : تعهدات خاص :

علاوه بر تعهدات آموزش رایگان و منطقه ای ، تعهد محضری دانش آموختگان را موظف می نماید بر طبق سند سپرده شده ر وزارت بهداشت یا سازمانهای مورد تعهد انجام وظیفه نمایند لازم به ذکر است که دارندگان سند تعهدات خاص جهت اخذ مجوز تحویل دانشنامه و ریز نمرات خود کماکان لازمست به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع مراجعه نمایند.

 

 فصل سوم :

مدارک موردنیاز برای صدور مجوز مدارک تحصیلی

 

ماده 5- جـــهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی از فرم شماره 1 استفاده می شود که آموزش دانشگاه پس از احراز شرایط فارغ التحصیلی و بر مبنای فرم فراغت از تحصیل موجود در پرونده آموزشی فرد و حداقل پس از سپری شدن مدت یکماه از صدور فرم فراغت از تحصیل وی با ارائه مدارک ذیل، برای دانش آموختگان صادر و مدارک آنان را تحویل می نماید.

1-5 اصل مدرک طرح نیروی انسانی (اتمام طرح نیروی انسانی یا معافیت از انجام طرح)

2-5 اصل تسویه حساب صندوق رفاه

3-5 اصل کارت پایان خدمت

4-5 اصل پیروانه دائم (برای رشته های پروانه دار)

5-5 اصل گواهی انجام کار در داخل کشور

6-5 اصل دانشنامه مقطع تحصیلی قبلی دانشگاهی

از مدارک بالا تصاویر مدرک طرح نیروی انسانی ـ پروانه دائم و کارت پیایان خدمت وظیفه و دانشنامه مقطع قبلی و نیز اصل تسویه حساب صندوق رفاه و گواهی کار اخذ می شود.

تبصره: در صورتی که دانش آموخته اصل گواهی کار را نیاز داشته باشد تصویر آن را با رویت اصل می توان اخذ نمود.

 

ماده 6- مدرک طرح نیروی انسانی

ارائه مدرک اتمام یا معافیت از طرح نیروی انسانی برای کلیه دانش آموختگان مشمول خدمات باین قانون الزامی می باشد.

1-6 کلیه دانش آموختگان که بعد از تاریخ 1/4/83 فارغ التحصیل شده اند می بایست جهت روشن شدن وضعیت طرح نیروی انسانی به معاونت پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی مراجعه نمایند

2-6 تاریخ شمول طرح 24/9/58 می باشد که بعد از این تاریخ از کلیه دانش آموختگان مشمول خدمت می بایست مدرک طرح نیروی انسانی اخذ گردد.

3-6 رشته هایی که طبق بخشنامه شماره 25083/الف مورخ 1/9/83 صادره از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاف از طرح اعلام شده اند طبق بخشنامه شماره 3943/3/ف مورخ 8/9/83 مرکز امور دانشجویی جهت دریافت مجوز مدرک تحصیلی نیازی به ارائه مدرک طرح نیروی انسانی نخواهند داشت.

 

ماده 7- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی

ارائه تسویه حساب صندوق رفاه به منظور دریافت مجو تحویل مدرک تحصیلی یه شرح ذیل می باشد:

-کلیه دانش آموختگان که بعد از تاریخ 1/4/83 فارغ التحصیل شده اند می بایست جهت روشن شدن وضعیت طرح نیروی انسانی به معاونت پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی مراجعه نمایند.

 -کلیه دانش آموختگان ورودی سال 5.3 به بعد روزانه مقاطع کاردانی ـ کارشناسی ناپیوسته ـ کارشناسی ارشد ـ دکترای Ph.D و دکترای عمومی

-  دانش آموختگان دوره شبانه ورودیهای نیمسال 78-77 به بعد

 

ماده 8- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی

جهت صدور مجوز تحویل مدارک برای آقایان می بایست تصویر دو طرف کارت پایان خدمت با معافیتاز خدمت اخذ گردد.

1-8 کــسانی که بهجای کارت پایان خدمت گواهی اتمام خدمت خود را دریافت نموده اند تااتمام تاریخ اعتبار گواهی می توانند به جای کارت گواهی مدکور را ارائه نمایند در فرم مجوز می بایست به جای شماره کارت شماره و تاریخ گواهی مذکور قید گردد.

2-8 متعهدین خدمت به آموزش و پرورش تااتمام تعهدات خود کارت پایان خدمت دریافت نمی کنند بنابراین تحویل مدارک تحصیلی منوط به اتمام تعهدات و صدور کارت پایان خدمت می باشد.

3-8 به استناد نامه شماره 4747 مورخ 2/5/79 دفتر امور حقوقی وزارت متبوع اقایانی که کفالت موقت دارند می توانند مجوز مدرک تحصیلی را بدون ارائه کارت پایان خدمت دریافت نمایند.

 

ماده9 - پروانه دائم

اخذ تصویر پیروانه  دائم از دانش آموختگان رشته های پروانه دار نظیر پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی دکترای علوم آزمایشگاهی ـ کارشناسی مامایی ـ در صورت ارائه پروانه دائم لزومی به اارئه گواهی تعیین وضیعیت طرح نمی باشد.

 

ماده 10- گواهی کار

یکی از مهــــمترین مــــدارک جهت صدور مجوز تحویل دانشنامه و ریز نمرات دانش آموختگان گواهی کار می باشد ر گواهی کار می بایست موارد ذیل مورد نظر قرار گیرد .

1-10     گواهی مذکور از سازمان دولتی یا بخش خصوصی معتبر صادر شده باشد.

2-10     دارای تاریخ و شماره در بالای نامه و مهر و امضاء معتبر در پایان باشد.

3-10     تاریخ شروع و پایان کار با ذکر نیمه وقت یا تمام وقت بودن اشتغال دانش آموخته قید گردد.

4-10     در مورد کارمندان رسمی دولت که در زمان تحصیل به کار اشتغال داشته اند استفاده یا عدم استفاده از ماموریت آموزشی یا سایر تعهدات می بایست قید گردد.

5-10     استفاده از احکام کارگزینی در بخش دولتی در صورتی می تواند بعنوان گواهی کار مورد قبول واقع شود که سابقه خدمت سنوات در آن ذکر شده باشد.

تبصره یک: در مورد آقایان اگر خدمت سربازی قبل از تاریخ فراغت از تحصیل باشد معمولاً در سنوات محاسبه می گردد ولی جهت محاسبه مدت انجام کار می بایست مدت خدمت سربازی از آن کسر گردد.

 

تبصره دو : تاریخ مورد محاسبه جهت گواهی کار تاریخ شروع اجرای حکم می باشد و اگر بعد از آن دانش آموخته تا زمان صدور مجوز بکار اشتغال داشته باشد می بایست برای زمان بعد از آن تاریخ تا زمان صدور مجوز گواهی ارائه نماید.

 

تبصره سه : برای شاغلین رسمی که در زمان تحصیل به کار اشتغال داشته اند می بایست همراه حکم گواهی مبنی بر عدم استفاده از بورس یا ماموریت آموزشی ارائه شود.

 

6-10     کلیه اعضاء رسمی سپاه پاسداران ، ارتش یا اعضاء نظامی لشکری سازمان صنایع دفاع که از سهمیه مناطق استفاده ننموده باشند تحویل مدارک تحصیلی منوط به ارائه گواهی انجام خدمت می باشد در گواهی مذکور می بایست علاوه بر قید اینکه تعهدات به اتمام رسیده تاریخ عضویت رسمی و بلامانع بودن تحویل مدارک تحصیلی به دانش آموخته قید گردد.

            بدیهی است چنانچه این دانش آموختگان از سهمیه مناطق 2 یا 3 استفاده نموده باشند موظف به انجام خدمت به مدت دوبرابر بهره مندی از آموزش رایگان در واحدهای نیروهای مسلح می باشند.

7-10     گواهی کار می تواند توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی صادر شده باشد که رد این مورد مدت بیمه و محل قرارداد ذکر می شود.

8-10     در صورتی که صادر کننده گواهی کار، پزشک باشد مهر و امضا او می بایست به تایید شبکه های بهداشت و درمان یا معاونت درمان دانشگاه برسد.

9-10     گواهی کار صادره از بخش خصوصی معتبر:

            علاوه بر ارائه گواهی کار معتبر لازمست گواهی صادره از سازمان تامین اجتماعی در مورد تحت پوشش بیمه قرار داشتن فرد در مدت اشتغال به کار یا ارائه دفترچه بیمه و یا گواهی کسر مالیات از دانش آموخته اخذ گردد.

تبصره: در صورتیکه فرد دانش آموخته در مدت اشتغال به کار بهر دلیل تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد ، جهت دریافت مجوز تحویل مدارک خود لازمست تصویر اطلاعیه ثبت شرکت یا موسسه خصوصی محل خدمت خود را که در روزنامه رسمی کشور درج گردیده یاشد، پس از تایید معاون آموزشی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی بعنوان گواهی کار ارائه نماید.

 

ماده 11ـ چگونگی محاسبه گواهی کار  

« چگونگی محاسبه مدت طرح نیروی انسانی به عنوان گواهی کار »

1-11     مدت گذرانیدن طرح نیروی انسانی بعنوان انجام تعهدات آموزش رایگان محاسبه می شود.

2-11     مدت گذرانیدن طرح نیروی انسانی برای هر مقطع تحصیلی بعنوان انجام تعهدات آموزش رایگان همان مقطع و مقطع قبلی قابل محاسبه است.

3-11     در صورتی که میزان ضرایب محرومیت نقاط، جزء خدمت پزشکان و پیراپزشکان بعنوان طرح نیروی انسانی تمام وقت محاسبه شده باشد، در موقع محاسبه تعهدات آموزش رایگان نیز به همان صورت محاسبه می شود.

4-11     در صورتیکه میزان گذراندن طرح زیر یکسال باشد با در نظر گرفتن ضرایب مناطق محروم یکسال تمام و در موردی که زیر 2 سال باشد با درنظر گرفتن ضرایب مناطق محروم 2 سال تمام محاسبه می شود.

5-11     مدت انجام طرح نیروی انسانی بدون ضریب مناطق محروم به همان اندازه محاسبه می شود.

 

ماده12ـ  « چگونگی محاسبه خدمت سربازی بعنوان گواهی کار»

1-12     در صورتیکه دانش آموخته تعهدات خاص داشته باشد مدت خدمت سربازی بعنوان تعهدات خاص قابل محاسبه نیست..

2-12     در صورتیکه مدتی از خدمت سربازی قبل از تاریخ فراغت از تحصیل باشد و مقداری بعد از آن باشد  مدت قابل محاسبه انجام تعهدات ، مدت زمان خدمت بعد از تاریخ فراغت از تحصیل می باشد.

 

ماده13ـ«تاریخ قابل احتساب برای انجام تعهدات کلیه دانش آموختگان بعد از تاریخ فراغت از تحصیل می باشد و   گواهی کار قبل از این تاریخ برای هر مقطع تحصیلی برای آن مقطع قابل محاسبه نمی باشد»

 

1-13     مدت خدمت در جبهه های نبرد حق علیه باطل در زمان دانشجویی به شرط ارائه گواهی معتبر برای کلیه دانش آموختگان بعنوان گواهی کار قابل محاسبه می باشد.  

2-13     هر سال سابقه اسارت آزادگان پس از شروع به تحصیل که مشمول خدمات موضوع این قانون می باشند معادل دو سال خدمات قانونی مقرر در قوانین مذکور می باشد.

3-13     گواهی کار برای جانبازان بالای 70% که حکم از کارافتادگی جهت آنان صادر می شود با ارائه گواهی معتبر از ارائه گواهی کار معاف می شوند.

4-13     در صورتی که مدت اشتغال دانش آموخته بصورت تمام وقت باشد بصورت تمام مدت کارکرد و در صورتی که نیمه وقت باشد نصف مدت کارکرد قابل محاسبه می باشد. مثلاً در صورتی که دانش آموخته به مدت 4 سال بصورت نیمه وقت کار کرده باشد بعنوان 2 سال گواهی کار تمام وقت محاسبه می شود.

5-13     گواهی کار ارائه شده توسط دانش آموخته با توجه به محل اشتغال همانند طرح نیروی انسانی طبق جدول پیوست با ضــــــرایب مربوطه محاسبه می گردد. بدین ترتیب که پس از پیدا کردن محل اشتغال در جدول مــــربوطه ضــــرایب آن محل را بصورت عکس در مدت اشتغال ضرب می نماییم مثلاًٌ اگر مدت اشتغال دانش آموخته 12 ماه باشد و ضریب مربوطه به محل 5/3 باشد گواهی کار را به این صورت محاسبه می نماییم :

                                                            12*3/5=3/60=20

6-13     کسانی که بصورت مربی بالینی ، مربی دستیار یااعضاء هیئت علمی قراردادی با دانشگاهها همکاری دارند جهت محاسبه مدت کار آنها در گواهی کار می بایست مدت کار با ذکر تاریخ شروع و پایان ، نیمه وقت یا تمام وقت بودن قید شود و ذکر تعداد واحدهای تدریس شده یا تعداد ساعات کار در هفته قابل محاسبه نمی باشد.

 

ماده14ـ  « دانش آموختگانی که قبل از انجام کامل تعهدات آموزش رایگانی خود در سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و ارگانهای نظامی و انتظامی به درجه بازنشستگی نائل گردند با ارائه اصل و تصویر حکم رسمی بازنشستگی از انجام مابقی تعهدات آموزش رایگان معاف گردیده و باارائه تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی به آنان بلامانع خواهد بود »

1-14     دانش آموختگانی که قبل از انجام کلیه تعهدات فوت نمایند یا به درجه رفیع شهادت نائل می شوند به استناد نامه شماره 1593 مورخ 9/5/72 از دفتر حقوقی وزارت متبوع تسلیم مدارک تحصیلی به وارث در صورت ارائه گواهی فوق و گواهی انحصار وراثت و با ارائه تسویه حساب صندوق رفاه بلامانع می باشد.

 

ماده15ـ در صورتیکه دانش آموخته در یک زمان در دو محل متفاوت به صورت تمام وقت به کار اشتغال داشته باشد (تداخل زمانی ) یکی از آنها به عنوان گواهی کار مورد قبول می باشد مگر اینکه در هر دو محل به صورت نیمه وقت اشتغال داشته باشد.

تبصره 1: مدت خدمت طرح الزام دانش آموختگان دوره دکترای داروسازی، در صورت ارائه حکم مربوطه جزء خدمت آموزش رایگان محاسبه می گردد. 

  

ماده16ـ نحوه تحویل دیپلم دبیرستان و گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی

به استناد نامه شماره 2307/2/ف مورخ 26/4/74 از دفتر امور حقوقی وزارت متبوع تحویل اصل دیپلم دبیرستان و اصل گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی به کلیه دانش آموختگان در صورت داشتن تاییدیه دیپلم و تاییدیه گواهی پیش دانشگاهی بلامانع می باشد.

لذا کلیه دانش آموختگان پس از فراغت از تحصیل در صورت موجود بودن تاییدیه دیپلم دبیرستان در پرونده آموزشی قبل از انجام تعهدات آموزش رایگان می توانند اصل دیپلم خود را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت نمایند.

 

ماده17ـ  نحوه صدور مجوز مدارک تحصیلی مقاطع مختلف دانش آموختگان

باتوجه به تنوع مقاطع تحصیلی دانش آموختگان چگونگی صدور مجوز مدارک تحصیلی با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی که دارای تعهدات مشابه می باشد توضیح داده خواهد شد.

 

ماده18ـ صدرو مجوز مدارک تحصیلی جهت دانش آموختگان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته دوره های شبانه باسهمیه قبولی آزاد

طبق بخشنامه شماره 191523 مورخ 14/12/82 مقام عالی وزارت صدور مجوز مدارک تحصیلی دوره شبانه با سهمیه قبولی آزاد به دانشگههای علوم پزشکی کشور تفویض گردیده است.

الف ـ در صورتی که سهمیه قبولی این دانش آموختگان منطقه یک، خانواده شهدا، رزمندگان و نهادها باشد آنان بعلت پرداخت شهریه تحصیلی از تعهدات آموزش رایگان معاف می باشند لذا ارائه گواهی کار جهت اینگونه دانش آموختگان لزومی ندار لیکن ارائه مدرک طرح نیروی انسانی (انجام یا معافیت از طرح ضروری می باشد.)

تبصره : دانش آموختگانی که سهمیه قبولی آنان ازمون داخلی یا کارمندی می باشد درصورت استفاده از ماموریت آموزشی و سپردن تعهدمحضری لازم است به مرکز اموردانشجویی جهت اخذ مجوز صدور مدرک تحصیلی مراجعه نمایند.

ب ـ دانش آموختگان دوره شبانه در صورتی که تاریخ فراغت از تحصیل آنان بعد از 1/1/77 باشد می بایست تسویه حساب صندوق رفاه را ارائه نمایند

 

ماده19ـ صدور مجوز مدارک تحصیلی برای دانش آموختگان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته دوره شبانه با سهمیه قبولی مناطق 2و3

اینگونه دانش آموختگان بعلت پرداخت شرهیه تحصیلی تعهد آموزش رایگان ندارند ولی بعلت استفاده از سهمیه قبولی مناطق 2 و 3 تعهد خدمت به مدت یک برابر مدت تحصیل در کشور دارند بنابراین این دانش آموختگان ملزم به ارائه گواهی کار به میزان یک برابر مدت تحصیل در هر نقطه از کشور می باشند.

 

 ماده20ـ صدور مجوز مدارک تحصیلی برای دانش آموختگان دو یا چند مقطعی

 

        1-20    برای صدور مجوز برای دانش آموختگان که دو یا چند مقطع تحصیلی را گذرانده اند مدارک ذیل ضروری می باشد.

   الف ـ تصویر دانشناه مقطع یا مقاطع تحصیلی قبلی

   ب ـ اخذ تصویر مجوز برابر اصل شده صدور مدارک مقطع یا مقاطع قبلی از تاریخ تصویب این دستورالعمل به بعد

 

تبصره 1: در صورتی که دانش آموخته قبل از تصویب این دستورالعمل موفق بهدریافت مجوز صدور دانشنامه و ریز نمرات از اداره کل انش آموختگان یا مرکز امور دانشجویی گردیده ارائه اصل دانشنامه و تصویر آن جهت دریافت مجوز مقاطع بالاتر کافی می باشد.

تبصره 2: در صورت درخواست فرد دانش آموخته ، محاسبه میزان گواهی های کار انجام شده وی در داخل کشور، بر مبنای آخرین مقطع تحصیلی محاسبه خواهد شد.

 

         2-20    جهت محاسبه تعهدات دانش آموختگان چند مقطعی ، گواهی های کار انجام شده مربوط به مقاطع تحصیلی بالاتر ، قابل محاسبه جهت مقطع یا مقاطع تحصیلی پایین تر می باشد.

 

تبصره : در صورت محاسبه گواهی کار مقاطع بالاتر جهت مقاطع پایین تر محاسبه مجدد گواهی های کار مذکور جهت صدور مجوز مقاطع بالاتر امکانپذیر نمی باشد.

 

            3-20  دانش آموختگانی که مقطع قبلی خود را در خارج از کشور گذرانیده اند جهت دریافت دانشنامه مقطع فعلی  می بایست اصل ارزشنامه دائم فارسی صادره از مرکز امور دانشجویی را ارائه نمایند. بدیهی است تصویربرابر با اصل شده ارزشنامه دائم فارسی در پرونده متقاضی ضبط می گردد.

4-20     چنانچه گواهی کار دانش آموخته بصورت سالهای متمادی بوده و دانش آموخته چند مقطع تحصیل نموده باشد میـــزان انجام کار جهت هر مقطع بعد از تاریخ فراغت از تحصیل همان مقطع محاسبه می شود، مثلاً اگر دانش آموخته 15 سال تمامدی به کار اشتغال داشته باشد و مقطع کارشناسی ارشد را در مدت 5/3 سال یا7 ترم تحصیلی و در تاریخ 1/7/81 به اتمام رسانده و برابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشد جهت محاسبه تعهدات می بایست 5/3 سال بعد از تاریخ فراغت از تحصیل نامبرده (1/7/81) راجهت محاسبه تعهدات مقطع ارشد در نظر گرفت بنابراین تعهدات نامبرده بعد از اتمام مقطع کارشناسی ارشد هنوز به اتمام نرسیده است.

 

 ماده21ـ صدور مجوز مدارک تحصیلی برای دانش آموختگان دو یا چند مقطعی

 

        1-21    جهت صدور مجوز برای این دانش آموختگان می بایست تعهدات مطابق باسهمیه قبولی آنان محاسبه شود.

 

تبصره 1: در صورتی که دانش آموخته قبل از تصویب این دستورالعمل موفق به دریافت مجوز صدور دانشنامه و ریز نمرات از اداره کل انش آموختگان یا مرکز امور دانشجویی گردیده ارائه اصل دانشنامه و تصویر آن جهت دریافت مجوز مقاطع بالاتر کافی می باشد.

 

تبصره 2: در صورت درخواست فرد دانش آموخته ، محاسبه میزان گواهی های کار انجام شده وی در داخل کشور، بر مبنای آخرین مقطع تحصیلی محاسبه خواهد شد.

 

2-21    جهت محاسبه تعهدات دانش آموختگان چند مقطعی ، گواهی های کار انجام شده مربوط به مقاطع تحصیلی بالاتر ، قابل محاسبه جهت مقطع یا مقاطع تحصیلی پایین تر می باشد.

 

تبصره : در صورت محاسبه گواهی کار مقاطع بالاتر جهت مقاطع پایین تر محاسبه مجدد گواهی های کار مذکور جهت صدور مجوز مقاطع بالاتر امکانپذیر نمی باشد.

 

3-21         دانش آموختگانی که مقطع قبلی خود را در خارج از کشور گذرانیده اند جهت دریافت دانشنامه مقطع فعلی  می بایست اصل ارزشنامه دائم فارسی صادره از مرکز امور دانشجویی را ارائه نمایند. بدیهی است تصویربرابر با اصل شده ارزشنامه دائم فارسی در پرونده متقاضی ضبط می گردد.

4-21     چنانچه گواهی کار دانش آموخته بصورت سالهای متمادی بوده و دانش آموخته چند مقطع تحصیل نموده باشد میـــزان انجام کار جهت هر مقطع بعد از تاریخ فراغت از تحصیل همان مقطع محاسبه می شود، مثلاً اگر دانش آموخته 15 سال تمامدی به کار اشتغال داشته باشد و مقطع کارشناسی ارشد را در مدت 5/3 سال یا7 ترم تحصیلی و در تاریخ 1/7/81 به اتمام رسانده و برابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشد جهت محاسبه تعهدات می بایست 5/3 سال بعد از تاریخ فراغت از تحصیل نامبرده (1/7/81) راجهت محاسبه تعهدات مقطع ارشد در نظر گرفت بنابراین تعهدات نامبرده بعد از اتمام مقطع کارشناسی ارشد هنوز به اتمام نرسیده است.

5-21     اگر مدت تحصیل دانش آموخته چند ماه اضافه بر ترم تحصیلی باشد آن مدت نیز به تعهدات اضافه خواهد شد.

       

              -  مثلاً اگر دانش آموخته 8 ترم و 2 ماه به تحصیل اشتغال داشته با سهمیه قبولی منطقه یک 4 سال و 2  ماه متعهد خدمت و با سهمیه قبولی منطقه دو یا سه ، 8 سال و 4 ماه تعهد خدمت دارند.

 

            6-21     در صورتی که دانش آموخته از دوره های تابستانی استفاده نموده باشد در قبال استفاده از آنها تعهد خدمتی نخواهد داشت.

      - بنابراین اگر تعداد ترمهای تحصیلی دانش آموخته 4 ترم و 2 ترم تابستانی باشد تعهدات او با سهمیه قبولی منطقه یک 2 سال می باشد.

7-21     اگر سهمیه قبولی دانش آموخته منطقه یک باشد گواهی کار در هر نقطه از کشور و برابر مدت تحصیب می تواند مورد قبول واقع شود.

8-21     چنانچه سهمیه قبولی دانش آموخته منطقه 2 یا 3 باشد دو برابر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند که حداقل یک برابر آن می بایست در منطقه مورد تعهد باشد و یک برابر تعهد خدمت باقیمانده در تمامی نقاط کشور (حتی منطقه یک ) قابل انجام می باشد.  

 

           ماده22ـ صدور مجوز برای دانش آموختگان اتباع غیر ایرانی

اتباع غیر ایرانی شامل افرادی می شود که فاقد شناسنامه ایرانی بوده و در فرم فراغت از تحصیل آنها تابعیت غیر ایرانی آنان قید می گردد. این افراد شامل دو دسته هستند:

      1-22    کسانی که بورسیه وزارت متبوع می باشند که نامه بورس آنها با امضاء معاونت امور آموزشی و دانشگاهی، اداره کل دانشجــــویان داخل یا مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع در پرونده آنها موجود است که اینگونه دانش آموختگان می توانند با مراجعه به دانشگاه محل تحصیل و ضمن ارائه تصویر گذرنامه معتبر دانشنامه و ریز نمرات خود را از دانشگاه دریافت نمایند.

2-22    دانش آموختگانی که بورسیه نیستند و از طریق آزمون سراسری در دانشگاهها شاغل به تحصیل گردیده اند ، می بایست شهریه های تحصیلی خود را پرداخت نمایند این دانش آموختگان در صورت پرداخت شهریه کامل تحصیلی و تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان می توانند دانشنامه و ریز نمرات خود را از دانشگاه محل تحصیل دریافت نمایند.

تبصره 1 : در صورت عدم پرداخت شهریه های تحصیلی در زمان تحصیل دانش آموخته غیر ایرانی می بایست پس از اتمام تحصیل با دانشگاه محل تحصیل تسویه حساب نموده و شهریه های تحصیلی خود را بطور یکجا پرداخت نماید.

لازم به ذکر است دانش آموختگان فوق چنانچه ورودی آزمون سراسری سال 73 و سالهای قبل از آن باشند مشمول پرداخت شهریه تحصیلی نمی باشند لیکن ورودیهای سال 74 و سالهای بعد از آن ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی می باشند.

تبصره 2 : جهت افراد موضوع بند ب صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی می بایست طبق فرم شماره 4 انجام شود بدیهی است اخذ مدرک تسویه حساب صندوق رفاه و مدرک معتبر مبنی بر اقامت مجاز در طول دوران تحصیل صادره از اداره کل اتباع بیگانه وزارت کشور یا استانداریهای استان ذیربط از نامبردگان الزامی است.

 

            -  مثلاً اگر دانش آموخته 8 ترم و 2 ماه به تحصیل اشتغال داشته با سهمیه قبولی منطقه یک 4 سال و 2  ماه متعهد خدمت و با سهمیه قبولی منطقه دو یا سه ، 8 سال و 4 ماه تعهد خدمت دارند.

 

            ماده23ـ صدور مجوز برای دارندگان سهمیه قبولی انتقالی خارج از کشورو بورسیه های خارج از کشور وزارت متبوع

اینگونه دانش آموختگان جهت دریافت مجوز تحویل دانشنامه و ریز نمرات خود ملزم به مراجعه به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع می باشند.

دریافت مدارک دانش آموختگانی که متقاضی دریافت مدارک تحصیلی جهت ادامه تحصیل می باشند و فاقد گواهی پایان یا معافیت از انجام طرح هستند .

این گروه ملزم به مراجعه به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع می باشند.

             ماده24ـ صدور مجوز برای دارندگان سهمیه قبولی انتقالی خارج از کشورو بورسیه های خارج از کشور وزارت متبوع

ارسال ریز نمرات و مدارک تحصیلی کله دانش آموختگان مقاطع تحصیل کارشناسی ارشد وبالاتر که به عنوان اعضاء هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند بر طبق فرم شماره 5 و باارائه نامه از دانشگاه محل خدمت مبنی بر پذیرش نامبردگان بعنوان اعضاء هیئت علمی ، به دانشگاه محل خدمت آنان بلامانع است.

تبصره 1 : در صورتیکه دانش آموخته در مقطع فعلی و مقاطع قبلی تعهد خاص نداشته باشد ارسال یک نسخه مدارک تحصیلی وی بصورت محرمانه و با قید کلیه تعهدات و بدهی ها و با تاکید بر عدم تسلیم به ذینفع بلامانع می باشد.

تبصره 2 : چنانچه دانش آموخته دارای تعهد خاص باشد، جهت دریافت هرگونه گواهی ملزم به مراجعه به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع می باشند.

 

           ماده25ـ صدور مجوز مدارک تحصیلی برای دارندگان مدارک معادل و تکمیلی

       1-25   در صورتی که برای دانش آموخته مدرک معادل رشته تحصیلی قید شده باشد(با توجه به مصوبات شورایعالی برنامه ریزی) نامبردگان شامل طرح نیروی انسانی می باشند و می بایست علاوه بر ارائه مدرک طرح ( در صورتی که رشته تحصیلی مشمول طرح باشد)، و گواهی کار نیز به میزان برابر مدت تحصیل / دو برابر ( با توجه به سهمیه قبولی) همانند سایر دانش آموختگان اخذ شود.

2-25  اگر برای دارندگان مدرک معادل، رشته تحصیلی قید نگردد و در فرم فراغت از تحصیل کاردانی/ کارشناسی عمـــومی بدون درج رشته تحصـــیلی قید شده باشد این دانش آموختگان مشمول طرح نیروی انسانی نمی باشند و نیازی به اخذ مدرک طرح نیست ولی تعهدات آموزش رایگان (با توجه به سهمیه قبولی) به آنها تعلق می گیرد.

3-25  کلیه دانش آموختگان واجد شرایط دریافت مدرک معادل، علاوه بر مدارک ذکر شده در بندهای الف و ب ، بایستی گواهی تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان و کارت پایان خدمت وظیفه (محصوص آقایان را نیز جهت دریافت مدرک ارائه نمایند. )

 

     تبصره 1 : صدور مدرک معادل و گواهی پایان دوره جهت پذیرفته شدگن ورودی سال تحصیلی 77-76 و سالهای بعد از آن به لحاظ اینکه تابع مقررات آیین نامه  آموزشی کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه 339 اردیبهشت ماه 1376 شورایعالی برنامه ریزی می باشند.

این مدرک فقط به افراد واجد شرایط ورودیهای قبل از سال 76 داده می شود و دادن آن به دانش آموختگان ورود سال 76 و سالهای بعد از آن ممنوع می باشد.

     یادآوری مهم: با توجه به ممنوعیت صدور مدرک معادل از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی و نظر به مصوبه شماره 308 شورایعالی برنامه ریزی مربوط به حذف واژه معادل از گواهی تحصیلی صادره دانش اموختگان مذکور واجد شرایط صدور مجوز دریافت مدرک مرسوم دانشگاهی (دانشنامه ) نبوده و صرفاٌ گواهینامه پایان دوره بدون ذکر واژه معادل(طبق فرم شماره 6) دریافت می دارند.

            تبصره 2: دارندگان مدارک معدل قبلی (کماکاناین عنوان در مدارک آنان باقی است) و آنان می توانند از دانشگاه محل تحصیل خود گواهی مبنی بر حذف عنوان معادل طبق مصوبات شورایعالی برنامه ریزی جهت محل اشتغال خود دریافت نمایند و افرادی که قبلاً بعنوان معادل دانش آموخته شده اند ولی موفقبه دریافت مدرک مربوطه نگردیده اند بامراجعه به دانشگاه  ارائه مدارک لازم مبنی بر انجام تعهدات می توانند گواهی پایان دوره دریافت نمایند.

            تبصره 3: جهت صدور مجوز مدرک برای مدارک معادل از فرم شماره 7 استفاده می شود.

            تبصره4: جهت دانش آموختگان دوره سه ساله پرستاری (معادل کارشناسی) که واجد شرایط دریافت مدرک معادل کارشناسی پرستاری بوده اند صدور گواهی پایان دوره امکان پذیر نمی باشد و این افراد مشمول دریافت مدرک مرسوم تحت عنوان معادل لیسانس ) می باشند. و چنانچه دوره تکمیلی در رشته مربوطه خواهند بود . لازم به ذکر است که این دانش آموختگان یک برابر مدت آموزش رایگان متعهدخدمت می باشند.

           تبصره 5: در صورتی که از این افراد تعهد خاص اخذ شده باشد می بایست جهت دریافت هرگونه گواهی مدرک تحصیلی به مرکز امور دانشجویی مراجعه نمایند.

           تبصره 6: جهت صدور مجوز دانشنامه برای فارغ التحصیلان دوره تکیملی در صورتی که مدرک مقطع قبلی (دانشنامه معادل لیسانس ) را دریافت نموده باشند ارائه تصویر دانشنامه و در صورت عدم دریافت دانشنامه مذکور می بایست ابتدا مدرک معادل را دریافت نمایند.

            ماده26ـ صدور مجوز مدارک تحصیلی جهت اعضاء رسمی نیروهای مسلح

جهت صدور مجوز مدارک جهت اعضاء رسمی نیروهای مسلح اعم از ارتش ـ سپاه ـ بسج ـ نیروی انتظامی ـ کارکنان لشکری وزارت دفاع و واحدهای وابسنه مثل صنایع هلیکوپتر سازی ـ اسلحه سازی و ... ) می بایست مدارک ذیل اخذ گردد:

1-26    گواهی کار از یگان خدمتی مربوط باقید تاریخ عضویت رسمی ، با تاکید بر اینکه نامبرده کلیه تعهدات خود   را  به نیروی مربوطه انجام داده و ذکر این که دادن مدرک به دانش آمخته بلامانع می باشد.

2-26 در صورتی که اعضای رسمی نیرو های مسلح بورسیه آن نیرو باشند می بایست گواهی کار ارائه شده حداقل دو برابر مدت تحصیلاتشان باشد.

3-26 ارائه کارت پایان خدمت برای اعضای رسمی نیروهای مسلح لزومی ندارد.

 

تبصره: بدیهی است میزان گواهی کار محاسبه شده جهت این دانش آموختگان بعد از فراغت از تحصیل تاتاریخ صدور نامه گواهی کار می باشد.

 

            ماده27ـ  صدور مجوز مدارک تحصیلی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای Ph.D که فاقد هرگونه تعهدات خاص می باشند.

برای این دانش آموختگان ابتدا می بایست تصویر دانشنامه و مجوز تحویل مدارک مقطع یامقاطع قبلی اخذ گردد.

1-27 این افراد در صورتی که تعهد خاص نداشته باشند به میزانبرابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشد.

2-27 در فرم فراغت از تحصیل سهمیه قبولی این دانش آموختگان آزاد قید می گردد.

 

           ماده28ـ  صدور مجوز برای مقاطع دکترای عمومی پزشکی ـ دندانپزشکی ـ داروسازی

       1-28   برای محاسبه میزان تعهدات دانش آموختگان صرفاٌ رشته پزشکی طول دوره انترنی حداکثر به مدت 18 ماه از طول تحصیلات آن هاکاسته و تعداد ترمهای مربوط به استفاده از آموزش رایگان مشخص می شود.

         2-28 همانندبقیه دانش آموختگان با توجه به سهمیه قبولی میزان تعهدات آموزش رایگان یک برابر یا دو برابر مدت تحصیل محاسبه می شود.

     3-28 صرفاً جهت دانش آموختگانی که بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی ، در دوره های تخصصیپذیرفته می شوند طول دوره مدت دوره تخصصی در دوره تخصص می تواند بعنوان گواهی کار برای مقطع پزشکی عمومی محاسبه شود .

تبصره: دستیاران تخصصی یا متخصصین رشته دندانپزشکی که درطول دوره مدت دوره تخصصی بعنوان مربی دستیار تحصیل نموده اند ، طول دوره تحصیلی مقطع تخصصی آنان قابل محاسبه جهت تعهدات مقطع دندانپزشکی عمومی می باشد.

لذا افراد فوق الذکر می بایست از دانشگاه محل تحصیل دوره تخصص خود گواهی مبنی بر مدت گذارندن دوره تخصص ارائه نمایند.

 

فصل چهارم :

نحوه خرید تعهدات آموزش رایگان

 

ماده 29- چنانچه دانش آمخته ای کل تعهدات آموزش رایگان و یا مقداری از آن را انجام نداده باشد و مایل به اخذ مدارک تحصیلی باشد می بایست هزینه های مربوط به برخورداری از آموزش رایگان خود را بر مبنای آخرین دستورالعملهای ارسالی توسط وزارت متبوع پرداخت نماید. ضمناٌ در حال حاضر پرداخت هزینه های مذکور طبق مفاد جدول ذیل انجام می پذیرد.

 

1-29 جدول هزینه های بهره مندی از آموزش رایگان ورودی ویژه ورودی 19/3/55 لغایت 3/12/65 (ورودی مهرماه سال 55 لغایت بهمن ماه سال 65)

 

نام رشته

قیمت سالانه

نام رشته

قیمت سالانه

پزشکی

330000ريال

فیزیوتراپی، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ،

160000ريال

دندانپزشکی

200000ريال

تغذیه

160000ريال

داروسازی

160000ريال

رادیولوژی

160000ريال

کاردانی وکارشناسی پرستاری، مامایی ، تکنسین اطاق عمل ، هوشبری

45000ريال

مدارک پزشکی

160000ريال

کاردانی و کارشناسی بهداشت محیط

160000ريال

بهداشت مدارس

160000ريال

کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی

160000ريال

کارشناسان ارشد

162500ريال
 
 

2-29 جدول هزینه های بهره مندی از آموزش رایگان ورودی های 1/1/66 لغایت 31/6/73 (ورودی مهرماه 66 لغایت بهمن ماه سال 72)

         جهت دانش آموختگان 1/1/66 لغایت 1/7/73 طبق جداول زیر

3-29 دانشجویان رشته های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و داروسازی سالیانه 000/2000 ریال

4-29 دانشجویان رشته های پرستاری ، مامایی ، پیراپزشکی ـ توانبخشی تغذیهو بهداشت سالیانه 000/700 ریال می باشد.

5-29 هزینه تحصیلی کلیه رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سالیانه 000/000/2 ریال و مقاطع تحصیلی Ph.D علوم پایه سالیانه 000/000/3 ريال

6-29 جدول هزینه های بهره مندی از آموزش رایگان ویژه ورودی 1/7/73 به بعد (ورودی مهرماه سال 73 به بعد)

 

رشته تحصیلی

مقطع

شهریه هر نیمسال

پزشکی

دکترای عمومی

000/500/3
دندانپزشکی

دکترای عمومی

000/800/2
داروسازی

دکترای عمومی

000/500/2
علوم آزمایشگاهی

دکترای علوم آزمایشگاهی

000/500/3
 

رشته تحصیلی

مقطع

شهریه هر نیمسال

علوم تغذیه

کارشناسی

000/200/1
فیزیوتراپی
کارشناسی
000/200/1
مامایی
کارشناسی
000/250/1
پرستاری
کارشناسی
000/250/1
کتابداری
کارشناسی
000/200/1
بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

000/350/1
اعضای مصنوعی
کارشناسی
000/250/1
رادیولوژی

کارشناسی نا پیوسته

000/300/1
بینائی سنجی
کارشناسی
000/300/1
شنوایی سنجی
کارشناسی
000/250/1
کاردرمانی
کارشناسی
000/250/1
گفتار درمانی
کارشناسی
000/250/1
بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

000/200/1
 

رشته تحصیلی

مقطع

شهریه هر نیمسال

علوم آزمایشگاهی

کاردانی

000/000/1

هوشبری

کاردانی

000/950

مدارک پزشکی

کاردانی

000/900

اتاق عمل

کاردانی

000/950

بهداشت عمومی مبارزه با بیماریها

کاردانی

000/950

بهداشت حرفه ای

کاردانی

000/900

رادیولوژی

کاردانی

000/950

بهداشت خانواده

کاردانی

000/000/1

مامایی

کاردانی

000/950
 
 
 

تبصره 1 : هزینه های مربوط به برخورداری از آموزش رایگان بایستی به حساب جاری شمراه 90137 در بانک ملی شعبه شیخ هادی شمالی کد 456 به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه کل کشور واریز گردد و اصل فیش واریزی به مرکز امور دانشجویی ارسال و تصویر فیش مذکور در پرونده دانش آموخته درج گردد.

 

تبصره 2 : دانش آموختگانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند در صورت عدم انجام طرح نیروی انسانی ویا عدم اتمام تعهدات خدمت آموزش رایگان جهت سپردن وثیقه قانونی لازم بایستی به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع مراجعه نمایند.

جهت محاسبه میزان تعهدات دانش آموختگان طبق جداول فوق به ماه یا روز می توانیم مبلغ کل هزینه یکسال را بر 12 ماه یا 365 روز تقسیم کنیم :

مثال : 10000= 12پ000/120 یعنی اینکه میزان خرید تعهدات یک دانش آموخته در صورتی که مبلغ تعهدات او سالی 000/120 هزار تومان باشد ماهیانه 000/10 تومان می شود و دانش آموخته می تواند هر تعداد ماههایی که از میزان تعهدات او باقی مانده را خریداری نماید.

تبصره 3 : جهت تقسیط مبلغ خرید تعهدات دانش آموختگان متقاضی لازمست طبق فرم شماره 8 میزان بدهی کل دانش آموخته را محاسبه و با معاونت توسعه مدیریت و منابع باقیمانده وزارت مکاتبه نمود. پس از پرداخت اولین قسط و تقسیط بدهی و با ارائه گواهی از معاونت مذکور دانشگاه می تواند مدارک دانش آموخته را تحویل نماید.

 

 فصل پنجم  :

ماده 30 ـ تسجیل مدارک تحصیلی جهت ترجمه

 دانش آموختگانی که پس از صدور مجوز دریافت مدارک تحصیلی خود متقاضی ترجمه مدارک تحصیلی می باشند جهت تسجیل وممهور شدن به مهر تایید ترجمه لازم است با در دست داشتن اصل مدارک کماکان به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع مراجعه نمایند.

ماده 31 ـ  وثیقه گذاری برای متقاضیان بورسیه شخصی

دانش آموختگانی که قصد دارندقبل از انجام یا خریداری تعهدات مدرک خود را آزاد نمایند با یستی به مرکز امور دانشجویی مراجعه نمایند.

تذکر مهم : دانشگاهها ملزم به ارسال یک نسخه از رونوشت مجوزهای صادره تحویل مدارک دانش آموختگان کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی به مرکز امور دانشجویی وزارت متبوع می باشند.

ماده 32 ـ  کلیه دانشنامه ها در کلیه مقاطع تحصیلی بصورت عکسدار صادر شود.

ماده 33 ـ این دستورالعمل در 5 فصل 33 ماده و 28 تبصره در تاریخ به تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ تصویب کلیه دستورالعملها و بخشنامه های مغیر با آن لغو می گردد.

 
 

                                                                                                دکتر مسعود پزشکیان

                                                                                              وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  

دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
دستورالعمل         مدرک.تحصیلی                
    صدور.مجوز         دانش.آموختگی     علوم.پزشکی     وزارت.بهداشت    
تعهدات         فارغ.التحصیلی    

تاریخ بروز رسانی:   27 امرداد 1393

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >