ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فرامرز كوشش  

   فرامرز كوشش   
سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه اتاق عمل
کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی اهواز دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها    
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >