ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  محمد اسماعيل حاجي نژاد  

   محمد اسماعيل حاجي نژاد   
سمت: مربی
کاردان هوشبری
کارشناس ناپیوسته پرستاری
کارشناس ارشد پرستاری
دانشجوی دکتری آموزش پزشکی
ResearcherID: C-2479-2019

URL: http://www.researcherid.com/rid/C-2479-2019


Bushehr University of Medical Sciences, Department of Anesthesiology, Bushehr, Iran
Scopus Author ID: 26027929800
http://orcid.org/0000-0003-1635-6020 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها    
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۲

< >