ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر خليل پورخليلي  

   دکتر خليل پورخليلي   
سمت: مسئول اساتید مشاور دانشکده
دانشیار گروه فیزیولوژی


 

   رزومه در سایر وب سایت ها    
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >