وظایف کمیته اعتباربخشی

1400/7/26 0:0

همکاری با EDC برای انجام خودارزیابی دانشکده و گروه‌های آموزشی آن مطابق با راهنمای اعتباربخشی موسسات آموزشی

برگزاری جلسات منظم و مستمر گروه‌های آموزشی به منظور تکمیل فرم های خودارزیابی

ارائه مشاوره و مشارکت با گروه های آموزشی به منظور انجام هرچه بهتر خودارزیابی

تهیه فرم بهبود کیفیت و برنامه عملیاتی به منظور رفع نواقص احتمالی در خودارزیابی

ارسال گزارش کلی از انجام خودارزیابی با EDC

بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان و اعضای هیات علمی در خصوص سنجه های اعتبار بخشی آموزشی و اطلاع رسانی به ریاست دانشکده و یا معاون آموزشی دانشکده در خصوص رفع مشکلات

هدف کوتاه مدت:

با توجه به برنامه ی اعتبار بخشی دانشگاه در سال جاری هدف کوتاه مدت عملی تهیه مستندات مربوطه با توجه به سنجه های اعتبار بخشی، رفع نواقص و به روز رسانی آن می باشد.

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     اعتبار.بخشی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >