وظایف کمیته دانش پژوهی

1401/10/26 0:0

آگاه سازی و توانمندسازی اساتید در زمینه دانش پژوهی آموزشی

آشناسازی هیأت علمی با بندهای مرتبط با  دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقا

ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در زمینه تدوین گزارش فرایند دانش پژوهی آموزشی

پیشنهاد تسهیلات تشویقی برای صاحبان فرایند دانش پژوهی آموزشی به همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

برگزاری جلسات کمیته دانش پژوهی بنا به تعداد فرایند

همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در برگزاری کارگاه‌هایی در زمینه تدوین گزارش فرایند دانش پژوهی آموزشی


 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     دانش.پژوهی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >