وظایف کمیته برنامه‌ریزی درسی

1401/7/26 0:0

نظارت بر تدوین برنامه درسی دانشکده بر اساس روش های نوین آموزشی

مشارکت در تدوین و بازبینی برنامه های آموزشی در جهت راه اندازی رشته های جدید و موجود در دانشکده

بررسی کوریکولوم های پیشنهادی

بررسی پیشنهادات ضرورت سنجی راه اندازی/ بازنگری رشته های جدید در دانشکده

نظارت بر تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ( طرح دوره " course plan " و طرح درس Lesson Plan اساتید گروه های آموزشی)

نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی آنها

ارتقا سطح مهارتهای آموزشی و ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشکده از طریق برنامه ریزی و اجرای کارگاه‌های مورد نیاز اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در آنها

مشارکت و پیگیری اجرای برنامه ها توسط مدیران گروه ها

همکاری و مشارکت با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در طراحی و تعریف دوره ها ، گرایش و رشته های جدید

همکاری در برگزاری دوره های توانمند سازی اعضای هیات علمی

همکاری در اصلاحات و بازنگری برنامه های درسی گروه های آموزشی مختلف

همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در طراحی، اجرا و ارزشیابی فرایند ارزیابی گروه های آموزشی

مشارکت و مشاوره در نیازسنجی برنامه ریزی درسی به اعضای هیات علمی

همکاری و پیگیری اقدامات انجام شده در تدوین محتوای دوره ها و برنامه های آموزشی

همکاری و مشارکت در تدارک منابع علمی و آموزشی مورد نیاز دوره‌های آموزشی 

همکاری در اعتباربخشی دانشگاهی

تهیه گزارش عملکرد دوره ای واحد برنامه ریزی آموزشی

کمک به انجام و اجرای فرایندهای نیازسنجی آموزشی

پیگیری و پاسخ به مکاتبات با گروه های آموزشی و تدوین صورتجلسات کمیته برنامه ریزی درسی

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     برنامه.ریزی.درسی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >