وظایف کمیته توانمندسازی

1401/10/26 0:0

نیاز سنجی برنامه های آموزشی اعضاء هیأت علمی دانشکده در جهت توانمندسازی آموزشی

طرح و برنامه‌ریزی کارگاه‌های آموزشی در توسعه فرآیند آموزش با همکاری مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه

توسعه تواناییهای اساتید دانشکده در زمینه تکنولوژی آموزشی

برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد نیاز اساتید با همکاری مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه

پیشنهاد و همکاری در تهیه منابع مورد نیاز اساتید و دانشجویان

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

جمع آوری پیشنهادهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیات علمی دانشکده و انتقال آنها به مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه

تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت‌های ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی

ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه

برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه


کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     توانمندسازی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >