وظایف کمیته ارزشیابی

1401/10/26 0:0

همکاری در انجام ارزشیابی جامع آموزشی سالانه اعضاء هیات علمی بر اساس سیاست‌های دانشگاه

استخراج نمرات کل ارزشیابی اساتید جهت ارتقا و ترفیع پایه مطابق فرمول ارسال شده از EDC وثبت نتایج در پرونده اساتید 

بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضاء و مقایسه زمانی عملکرد اعضای هیئت علمی از نظر ارزشیابی

همکاری در انجام ارزشیابی های درونی و بیرونی گروههای آموزشی با نظارت EDC

همکاری با گروههای آموزشی جهت تعیین شاخصها و استانداردهای آموزشی و آماده سازی آن ها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی

ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده و EDC

بازنگری فرمهای ارزشیابی جامع اساتید با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی و ارسال به EDC

ترغیب دانشجویان جدیدالورود جهت مشارکت فعال در ارزشیابی اساتید و آموزش نحوه صحیح ارزشیابی به آنها

پایش و ارزیابی فرايند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان

طراحی برنامه مدون برای استاندارسازی و ارتقای کیفیت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     ارزشیابی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >