آزمایشگاه میکروب شناسی

1397/7/22 0:0

آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه علوم پرشکی بوشهر به سرپرستی دکتر تاج بخش و زیر نظر دانشکده پیراپزشکی فعالیت می‌کند. در این آزمایشگاه فعالیت‌هایی چون تدریس عملی واحدهای آموزشی و تربیت نیروهای متخصص زیر نظر اعضای هیات علمی انجام می‌شود. هدف این فعالیت‌ها آموزش دانشجویان و تربیت نیروهای کارآمد در این زمینه می‌باشد.

کارشناساناین آزمایشگاه در زمینه‌های تحقیقاتی Elisa، PCR، استخراج plasmid/RNA/DNA، LAMP، cloning، Bloting، SDS-PAGE، الکتروفورز، Nested-PCR، و Real-time PCR فعالیت می‌کنند

همچنین  آزمایش‌های تشخیصی زیر با استفاده از باکتری های استاندارد آموزشی در این آزمایشگاه انجام می‌شود:

- آزمایش‌های تشخیصی مربوط به استافیلوکوکوس‌ها

- آزمایش‌های تشخیصی مربوط به استرپتوکوکوس‌ها

- آزمایش‌های تشخیصی خانواده انتروباکتریایی

- تشخیص باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار

- تشخیص باسیل‌های گرم مثبت فاقد اسپور

- کشت ادرار                                  

تشخیص باکتری‌های غیر تخمیری

 

مسئولین آزمایشگاه میکروب شناسی شناسی:

- اعظم عسکری، کارشناس ارشد میکروب شناسی

- گلناز حیات داودی، کارشناس ارشد ویروس شناسی پزشکی

 

مکان: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (سایت پردیس)، طبقه سوم، ضلع جنوبی دانشگاه.

 

 

فهرست تجهیزات آزمایشگاه باکتری شناسی

تعداد

میکروسکوپ نوری

6 عدد

انکوباتور 37 درجه

2 عدد

فور

1 عدد

بن ماری

1 عدد

هات پلیت

1 عدد

ورتکس

1 عدد

اتوکلاو

1 عدد

دستگاه آب دو بار تقطیر

1 عدد

ترازوی دیجیتال

1 عدد

یخچال

3 عدد

فریزر 20- درجه

1 عدد