اساتيد مشاور گروه علوم آزمایشگاهی

1395/10/25 0:0


علوم آزمایشگاهی پیوسته


ورودی 93 دانشجویان پیوسته دکتر بهروز نعیمی

ورودی 94 دانشجویان پیوسته آقای سلیمان خرمی

ورودی 95دانشجویان پیوسته دکتر بهروز نعیمی

ورودی 96دانشجویان پیوسته مهندس تمجیدی

ورودی 97 دانشجویان پیوسته دکتر بهروز نعیمی

ورودی  98دانشجویان پیوسته دکتر بهروز نعیمی

ورودی 99 دانشجویان پیوسته دکتر بهرام احمدی

ورودی 1400 دانشجویان پیوسته دکتر سید محمدجواد موسوی

ورودی 1401 دانشجویان پیوسته دکتر نرگس عبیدی

ورودی 1402 دانشجویان پیوسته دکتر فروغ شمسی زاده

 

 

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته


ورودی 95دانشجویان ناپیوسته دکتر نرگس عبیدی

ورودی 96 دانشجویان ناپیوسته دکتر بهرام احمدی

ورودی 97 دانشجویان ناپیوسته دکتر بهروز نعیمی

کلمات کلیدی:
استاد.مشاور     علوم.آزمایشگاهی     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >