اساتيد مشاور گروه اتاق عمل

1395/10/25 0:0

اتاق عمل کارشناسی پیوسته


دانشجويان ورودی 93  پيوسته خانم معصومه معصومی

دانشجويان ورودی94 پيوسته آقای مسعود سنگری

دانشجويان ورودی 95 پيوسته آقای عابد ابراهیمی

دانشجويان ورودی 96 پيوسته خانم زینب جوکار

دانشجويان ورودی 97 پيوسته خانم جلیلی

 

اتاق عمل کارشناسی ناپیوسته


دانشجویان ورودی95 ناپیوسته خانم زینب جوکار

دانشجويان ورودی 96 ناپيوسته خانم فاطمه قانی

دانشجويان ورودی 97ناپيوسته خانم صمصامی

دانشجويان ورودی 97ناپيوسته خانم فاطمه قانی

کلمات کلیدی:
استاد.مشاور     اتاق     عمل     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   11 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >