اساتيد مشاور گروه اتاق عمل

1395/10/25 0:0

اتاق عمل کارشناسی پیوسته


دانشجويان ورودی 93  پيوسته خانم معصومه معصومی

دانشجويان ورودی94 پيوسته آقای مسعود سنگری

دانشجويان ورودی 95 پيوسته آقای عابد ابراهیمی

دانشجويان ورودی 96 پيوسته خانم زینب فرخ‌پور

دانشجويان ورودی 97 پيوسته  آقای عابد ابراهیمی

دانشجويان ورودی98 پيوسته آقای مسعود سنگری

دانشجويان ورودی 99 پيوسته آقای عابد ابراهیمی

دانشجويان ورودی 1400پيوسته خانم خدیجه مومنی

دانشجويان ورودی 1401پيوسته آقای عابد ابراهیمی

دانشجويان ورودی 1402پيوسته خانم دکتر معصومه معصومی


 

اتاق عمل کارشناسی ناپیوسته


دانشجویان ورودی95 ناپیوسته خانم زینب جوکار

دانشجويان ورودی 96 ناپيوسته خانم فاطمه قانی

دانشجويان ورودی 97ناپيوسته خانم صمصامی

دانشجويان ورودی 98ناپيوسته خانم فاطمه قانی

کلمات کلیدی:
استاد.مشاور     اتاق     عمل     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   28 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >