اساتید مشاور گروه هوشبری

1395/10/25 0:0

کارشناسی هوشبری پیوسته


دانشجويان ورودی93 پيوسته آقاي فرامرز کوشش

دانشجويان ورودی 94پيوسته آقاي فرامرز کوشش

دانشجويان ورودی95 پيوسته آقاي پرویز عضدی

دانشجويان ورودی 96 پيوسته خانم طاهره تمیمی

دانشجويان ورودی 97 پيوسته آقاي پرویز عضدی

 دانشجويان ورودی 98 پيوسته خانم پریسا اسکندری

دانشجويان ورودی 99 پيوسته خانم طاهره تمیمی

دانشجويان ورودی 1400 پيوسته خانم پریسا اسکندری

دانشجويان ورودی 1401پيوسته خانم پریسا اسکندری

دانشجويان ورودی 1402 پيوسته خانم طاهره تمیمی

 

کارشناسی هوشبری ناپیوسته

 

دانشجویان ورودی 95 ناپیوسته آقاي پرویز عضدی

دانشجویان ورودی 96 ناپیوسته آقاي پرویز عضدی

دانشجويان ورودی 97 ناپيوسته خانم طاهره تمیمی

کلمات کلیدی:
استاد.مشاور     هوشبری     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >