مدیر گروه هوشبری

1395/12/10 0:0

پریسا اسکندری

سمت: مدیر گروه هوشبری


 دریافت فایل رزومه


شرح وظايف:
1-  تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس و یا معاون آموزشی دانشکده.
2-  ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هریک از اعضای گروه
3-  نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه
4-  تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس و یا معاون آموزشی دانشکده
5-  تجدیدنظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
6-  تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس یا معاون آموزشی دانشکده
7-  پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس و یا معاون آموزشی دانشکده
8-  پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس یا معاون پژوهشی دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشکده و سپس دانشگاه
9- پیشنهاد تاریخ امتحانات پایان ترم به اداره خدمات آموزشی دانشکده
10- نظارت بر حسن اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم

کلمات کلیدی:
مدیر.گروه     هوشبری     رشته.هوشبری     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   8 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >