معرفی اداره آموزش

1397/8/1 0:0

کرامت مرادی  

 

نام و نام خانوادگی : کرامت مرادی
سمت: مسئول اداره خدمات آموزشی
نوع خدمت : رسمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت آموزشی

شماره تماس: 33450115-077

شرح وظایف

- همکاری با مدیران گروهها دربرنامه ریزی درسی ترم و نظارت بر حسن انجام آن
- همکاری در کلاس بندی ترم
- نظارت بر تشکیل کلاسهای آموزشی
- برنامه ریزی امتحانات با همکاری مدیران گروهها و نظارت بر اجرای آن.
- جمع آوری و تکمیل مدارک و پرونده های مورد لزوم جهت طرح در شورای آموزشی
- هماهنگی ، اجرا و نظارت  بر امورانتخاب واحد و حذف دروس
- پیگیری تقاضاهای آموزشی دانشجویان دانشکده در قالب درخواستهای انتقال، میهمان، تغییر رشته، مرخصی تحصیلی و ...
- انجام امور جاری آموزشی مراجعین حضوری دانشجویان در طول سال تحصیلی.
- نظارت بر امور ثبت نام، تشکیل پرونده دانشجویی در هنگام پذیرش در دانشگاه و انجام امور مربوط  به دانش آموختگی
- هماهنگی،  نظارت و اجرا ی امتحانات میان ترم و پایان ترم
- انجام امور مربوط به ثبت نام ، تحصیل و دانش آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
- بایگانی مدارک و مستندات دانشجویان در پرونده های مربوطه
- اعلام بموقع مشروطی به دانشجویان و خانواده آنان
- اعمال قانون در رابطه با غیبت های موجه و غیر موجه دانشجویان
- گزارش امور و اعلام مشکلات به معاون آموزشی دانشکده
- تنظیم صورتجلسات شورای آموزشی دانشکده
- صدور ابلاغ کلاسی و ابلاغ تاریخ امتحانات پایانی برای اساتید
- پی گیری ارسال سوالات امتحانات میان ترم و پایانی از اساتید
- انجام کلیه اموری که مقام مافوق مصلحت بداند

 

 

پروانه صفرپور  

 

نام و نام خانوادگی: پروانه صفرپور
سمت: كارشناس خدمات آموزشي
نوع خدمت: رسمی 
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 33450115-077

شرح وظایف

- همکاری با مدیران گروهها دربرنامه ریزی درسی ترم و نظارت بر حسن انجام آن
- همکاری در کلاس بندی ترم
- نظارت بر تشکیل کلاسهای آموزشی
- برنامه ریزی امتحانات با همکاری مدیران گروهها و نظارت بر اجرای آن.
- جمع آوری و تکمیل مدارک و پرونده های مورد لزوم جهت طرح در شورای آموزشی
- هماهنگی ، اجرا و نظارت  بر امورانتخاب واحد و حذف دروس
- پیگیری تقاضاهای آموزشی دانشجویان دانشکده در قالب درخواستهای انتقال، میهمان، تغییر رشته، مرخصی تحصیلی و ...
- انجام امور جاری آموزشی مراجعین حضوری دانشجویان در طول سال تحصیلی.
- نظارت بر امور ثبت نام، تشکیل پرونده دانشجویی در هنگام پذیرش در دانشگاه و انجام امور مربوط  به دانش آموختگی
- هماهنگی،  نظارت و اجرا ی امتحانات میان ترم و پایان ترم
- انجام امور مربوط به ثبت نام ، تحصیل و دانش آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
- بایگانی مدارک و مستندات دانشجویان در پرونده های مربوطه
- اعلام بموقع مشروطی به دانشجویان و خانواده آنان
- اعمال قانون در رابطه با غیبت های موجه و غیر موجه دانشجویان
- گزارش امور و اعلام مشکلات به معاون آموزشی دانشکده
- تنظیم صورتجلسات شورای آموزشی دانشکده
- صدور ابلاغ کلاسی و ابلاغ تاریخ امتحانات پایانی برای اساتید
- پی گیری ارسال سوالات امتحانات میان ترم و پایانی از اساتید
- انجام کلیه اموری که مقام مافوق مصلحت بداند

 

محمد مهدي افراسيابي پور  

 

نام و نام خانوادگی: محمد مهدي افراسيابي پور
سمت: کارشناس امور خدمات آموزشي تحصيلات تكميلي
نوع خدمت: رسمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس: 33450115-077

شرح وظایف

- همکاری با مدیران گروهها دربرنامه ریزی درسی ترم و نظارت بر حسن انجام آن
- همکاری در کلاس بندی ترم
- نظارت بر تشکیل کلاسهای آموزشی
- برنامه ریزی امتحانات با همکاری مدیران گروهها و نظارت بر اجرای آن.
- جمع آوری و تکمیل مدارک و پرونده های مورد لزوم جهت طرح در شورای آموزشی
- هماهنگی ، اجرا و نظارت  بر امورانتخاب واحد و حذف دروس
- پیگیری تقاضاهای آموزشی دانشجویان دانشکده در قالب درخواستهای انتقال، میهمان، تغییر رشته، مرخصی تحصیلی و ...
- انجام امور جاری آموزشی مراجعین حضوری دانشجویان در طول سال تحصیلی.
- نظارت بر امور ثبت نام، تشکیل پرونده دانشجویی در هنگام پذیرش در دانشگاه و انجام امور مربوط  به دانش آموختگی
- هماهنگی،  نظارت و اجرا ی امتحانات میان ترم و پایان ترم
- انجام امور مربوط به ثبت نام ، تحصیل و دانش آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
- بایگانی مدارک و مستندات دانشجویان در پرونده های مربوطه
- اعلام بموقع مشروطی به دانشجویان و خانواده آنان
- اعمال قانون در رابطه با غیبت های موجه و غیر موجه دانشجویان
- گزارش امور و اعلام مشکلات به معاون آموزشی دانشکده
- تنظیم صورتجلسات شورای آموزشی دانشکده
- صدور ابلاغ کلاسی و ابلاغ تاریخ امتحانات پایانی برای اساتید
- پی گیری ارسال سوالات امتحانات میان ترم و پایانی از اساتید
- انجام کلیه اموری که مقام مافوق مصلحت بداند

کلمات کلیدی:
اداره.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی     معرفی     اعضای.آموزش    

تاریخ بروز رسانی:   23 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >