ترم بندی دوره به تفکیک رشته های تحصیلی دانشکده

1397/8/13 0:0

ترم بندی دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل

ترم بندی دوره کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

ترم بندی دوره کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

ترم بندی دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

ترم بندی دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

ترم بندی دوره کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

ترم بندی دوره فوریت های پزشکی

ترم بندی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ترم بندی دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ترم بندی دوره کارشناسی پیوسته هوشبری

ترم بندی دوره کارشناسی ناپیوسته هوشبری

کلمات کلیدی:
فهرست.دروس     ترم.بندی     گروه.های.آموزشی     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >