فهرست مجلات داخلی مرتبط با آموزش پزشکی

1397/8/13 0:0

دو فصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل

  صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و در مانی بابل 

نشانی الکترونیکی سایت:  Www.Mededj.Ir

دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج» 

نشانی الکترونیکی سایتHttp://Www.Edcbmj.Ir  

فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور

صاحب امتیاز: معاونت توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

نشانی الکترونیکی سایت : Journals.Ajums.Ac.Ir 

فصلنامه آموزش عالی

فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی به زبان فارسی

صاحب امتیاز و ناشر : انجمن آموزش عالی ایران

نشانی الکترونیکی سایت: Http://Www.Ihea.Ir/?/Magazine

فصلنامه  آینده آموزش پزشکی

  صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نشانی الکترونیکی سایت: Www.Mums.Ac.Ir/J-Fmej

فصلنامه  الکترونیکی سبز 

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

نشانی  الکترونیکی سایتWww.Sums.Ac.Ir

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

فصلنامه علوم انسانی دارای رتبه علمی - پژوهشی به زبان فارسی، انگلیسی

صاحب امتیاز و ناشر : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 

نشانی الکترونیکی سایت: Http://Www.Irphe.Ir

فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی

 صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان

نشانی الکترونیکی سایت : Http://Www.Zums.Ac.Ir/Edujournal

فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی

 صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان

نشانی الکترونیکی سایت : Http://Www.Zums.Ac.Ir/Edujournal

فصلنامه گام های توسعه در آموزش پزشکی

دوفصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی (پزشکی) به زبان فارسی

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 نشانی الکترونیکی سایت: Http://Www.Sdmej.Com

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد

  صاحب امتیاز و ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

نشانی الکترونیکی سایت: Http://Www.Ssu.Ac.Ir/Index.Php?Id=۱۳۷۵

مجله آموزش پزشکی 

  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی دارای رتبه علمی - پژوهشی (پزشکی) به زبان انگلیسی

  صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی 

نشانی الکترونیکی سایت: Http://Www.Jmededu.Com

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

فصلنامه آموزش پزشکی دارای رتبه علمی - پژوهشی (پزشکی) به زبان فارسی، انگلیسی

صاحب امتیاز و ناشر:‌ مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان

نشانی الکترونیکی سایت: Http://Www.Ijme.Ir

مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

نشانی الکترونیکی سایت : Http://Rme.Gums.Ac.Ir/

 

کلمات کلیدی:
مجلات.آموزش.پزشکی     توسعه.آموزش     EDO     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >