فرم های مرتبط با دفتر توسعه آموزش (EDO)

1397/8/22 0:0

فرم ارزشيابي رياست دانشكده از اعضاي محترم هيئت علمي 

فرم ارزشيابي مدير گروه از اعضاي محترم هيئت علمي

فرم ارزشيابي همكاران از عضو هيئت علمي

فرم ارزشيابي عضو هيات علمي باليني توسط فراگير

فرم نظر خواهي از نحوه تدريس نظري استاد (باليني و علوم پايه)

 نمونه فرم طرح درس عملی

نمونه فرم طرح درس (پايه)

نمونه فرم طرح درس (باليني)

 

کلمات کلیدی:
فرم.ها     توسعه.آموزش     ارزشیابی     طرح.درس     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   11 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >