مدیر گروه تکنولوژی پرتوشناسی

1397/10/22 0:0

 دکتر محمد عبدالهی

استادیار فیزیک پزشکی

m.abdolahi At bpums.ac.ir
bpums.ac.ir/Faculty-abdollahi.htm


 دریافت فایل رزومه

 

شرح وظايف:

1-  تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس و یا معاون آموزشی دانشکده.

2-  ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هریک از اعضای گروه

3-  نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه

4-  تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس و یا معاون آموزشی دانشکده

5-  تجدیدنظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

6-  تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس یا معاون آموزشی دانشکده

7-  پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس و یا معاون آموزشی دانشکده

8-  پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس یا معاون پژوهشی دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشکده و سپس دانشگاه

9- پیشنهاد تاریخ امتحانات پایان ترم به اداره خدمات آموزشی دانشکده

10- نظارت بر حسن اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم


کلمات کلیدی:
مدیر.گروه     تکنولوژی.پرتوشناسی     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >