کارشناس ترفیع دانشکده پیراپزشکی

1401/6/15 0:0

دکتر شهره سیدحسینی

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

tanin64 At gmail.Com 
 Bpums.Ac.Ir

 

 شرح وظایف

·         پايش فعاليت هاي آموزشي و پژوهشی اعضاء هيات علمي جهت ترفیع پایه سالیانه و ارتقاء هیات علمی

·         پیگیری ترفیع پایه تشویقی سه ساله و پنج ساله و احتساب پایه های زمان بورس اعضاء هیات علمی

·         هماهنگي جهت تشكيل كميته هاي ترفيع پايه ساليانه، ارتقاء و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي

·         اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به کارگزین هیات علمی

·         اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به اعضاي هيات علمي

·         تاييد مدارك و مستندات پژوهشي اعضاء هيئت علمي

·         ارتباط با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه جهت تاييد مدارك و مستندات مربوط به اعضاء هيئت علمي

 

کلمات کلیدی:
کارشناس.ترفیع     ترفیع.دانشکده     ارتقا.دانشکده     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >