آیین نامه های مرتبط با اعضای هیات علمی

1397/8/19 0:0

 

شرح وظايف عضو هيات علمیEDC

آیین نامه بیش از دو استاد راهنما

آیین نامه استاد مشاور

آیین نامه استخدامی و اداری اعضای هیات علمی

دستورالعمل هسته مشاور تحصیلی

ایین نامه استاد مشاور تحصیلی

کلمات کلیدی:
هیأت.علمی     آیین.نامه     شرح.وظایف     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >