بیهوشی

1

22 مهر 1397
گروه هوشبری

 

18 آبان 1395
جراحی سزارین با بی حسی موضعی (نخاعی) با عمومی
پرویز عضدی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ مدیرگروه بیهوشی دانشکده پیراپزشکی

 
1
< >