ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصطلاحات علوم بهداشتي و بيمارستاني


تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 24/23 kB دانلود
2 برنامه زمانبندي دکتر نیلوفر معتمد 21/94 kB دانلود
3 اصطلاحات بهداشتي دکتر نیلوفر معتمد 54/00 kB دانلود
4 سازمانهاي بهداشتي 1 دکتر نیلوفر معتمد 11/64 MB دانلود
5 سازمانهاي بهداشتي 2 دکتر نیلوفر معتمد 1/99 MB دانلود
6 سازمانهاي بهداشتي 3 دکتر نیلوفر معتمد 1/16 MB دانلود
7 سازمانهاي بهداشتي 4 دکتر نیلوفر معتمد 2/16 MB دانلود
1
      
< >