ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آشنايي با ريكاوري و مراقبت هاي آن

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 

منابع اصلی تدریس درس مورد نظر(حداکثر سه منبع):
1.     برونر، سودارث ، مراقبت هاي عمومي از بيمار بعد از عمل جراحي، پروانه بيشه بان
2.    مشكساران، مهبن . كاربرد مهارتهاي پرستاري در اتاق عمل و اتاق بهبودي. جهاد دانشگاهي خوزستان. 1371
3.    نقيبي، خسرو و همكاران. اصول بيهوشي و مراقبت هاي ويژه ، بهداشت و درمان اصفهان. 1380
4.    رابرت. ك . استولتينگ. اصول بيهوشي. معلم. ترجمه دكتر محمد حقيقي ، دكتر محمد عيان. 1376
5.    مجيدي، سيدعلي. مهارتهاي باليني در اتاق عمل از تئوري تا عمل. بشري. 1384
6.    لطفي، مژگان و انتظار. صمد، راهنماي جامع پرستاري اتاق عمل . جامعه نگر. 1382
7.    اسملترز، سوزان س. برندا جي. درسنامه پرستاري برونر و سودارت مفاهيم و مراقبت پرستاري اتاق عمل. ترجمه آليس خاجيان. جلد چهارم. ارجمند . 1380
8.    دريپس، روبرت. مقدمه اي بر  بيهوشي . عصر جديد. ترجمه محمد شمس زاده اميري. كبري قاضي سعيد. 1368
9.    Berry & Kohn's Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803.
10.    Surgical Technology for the Surgical Technologist, Publisher Delmar Learning, ISBN 0766806626
تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 آشنايي با ريكاوري و مراقبت‌هاي آن فرامرز كوشش 1/00 MB دانلود
1
      
< >