ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ميكروب شناسي و استرپليزاسيون(هوشبری)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 1. Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology. Latest edition, Mc Grow Hill. دکتر سعيد تاج بخش ----
2 Hospital-acquired infection (Principles and prevention) GAJ Ayliffe and et all دکتر سعيد تاج بخش ----
3 Operating room techniques. Berry and Kohns دکتر سعيد تاج بخش ----
1
      
< >