ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش بیهوشی 2

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 4
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس روش بیهوشی 1 پرويز عضدي 78/50 kB دانلود
2 برنتمه زمان بندی روش بیهوشی 1 پرويز عضدي 31/00 kB دانلود
3 طرح درس 92 پرويز عضدي 114/75 kB دانلود
4 طرح درس 91 پرويز عضدي 395/39 kB دانلود
5 طرح درس 90 پرويز عضدي 395/92 kB دانلود
6 chap02 پرويز عضدي 486/50 kB دانلود
7 طرح درس روش بیهوشی 1 (94) پرويز عضدي 79/00 kB دانلود
8 نگارش گزارش کارورزی پرويز عضدي 446/86 kB دانلود
9 1 TAHGHIGH پرويز عضدي 1/45 MB دانلود
10 Fluid and Blood Administration jag07 پرويز عضدي 551/50 kB دانلود
11 Intravascular Fluid Therapy anesthesia پرويز عضدي 1/73 MB دانلود
12 Potasiom پرويز عضدي 64/50 kB دانلود
1
      
< >