ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مراقبتهاي پس از بيهوشي(هوشبري )

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 chap02 پرويز عضدي 486/50 kB دانلود
2 طرح درس مراقبت های پس از بیهوشی پریسا اسکندری 246/21 kB دانلود
3 طرح درس ( ترکیبی / مجازی) مراقبت های پس از بیهوشی ناپیوسته پریسا اسکندری 529/31 kB دانلود
4 مراقبت های پس از بیهوشی (پیوسته)ترکیبی مجازی پریسا اسکندری 514/26 kB دانلود
5 مراقبت های پس از بیهوشی (ناپیوسته)ترکیبی مجازی پریسا اسکندری 529/31 kB دانلود
6 مراقبت های پس از بیهوشی- کارشناسی پیوسته پریسا اسکندری 355/31 kB دانلود
1
      
< >