ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آمار زیستی

نوع درس: عمومی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس هوشبری دکتر عبداله حاجي وندي 87/00 kB دانلود
2 طرح درس هوشبری دکتر عبداله حاجي وندي 87/00 kB دانلود
3 طرح درس هوشبری دکتر عبداله حاجي وندي 87/00 kB دانلود
4 طرح درس هوشبری دکتر عبداله حاجي وندي 87/00 kB دانلود
5 طرح درس هوشبری دکتر عبداله حاجي وندي 87/00 kB دانلود
1
      
< >