ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول مراقبتهای ویژه (هوشبري)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اسید و باز پرويز عضدي 642/50 kB دانلود
2 اسید وباز جدید پرويز عضدي 351/00 kB دانلود
3 طرح دزس icu پرويز عضدي 81/50 kB دانلود
4 کتایچه احیاCPR پرويز عضدي 2/16 MB دانلود
5 تعادل اسید باز جدید پرويز عضدي 169/50 kB دانلود
6 مرابت های ویژه پیوسته پرويز عضدي 80/00 kB دانلود
7 اصول مراقبتهای ویژه طاهره تمیمی 36/98 kB دانلود
8 طرح درس پاتوفیزیولوژی ناپیوسته هوشبری طاهره تمیمی 108/00 kB دانلود
9 اصول مراقبتهای ویژه طاهره تمیمی 30/08 kB دانلود
10 اصول مراقبتهای ویژه طاهره تمیمی 63/95 kB دانلود
11 کاربرد رایانه طاهره تمیمی 41/22 kB دانلود
1
      
< >