ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فوريت هاي داخلي(1)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 جلسه 4 محمد اسماعيل حاجي نژاد 8/38 MB دانلود
2 جلسه 5 محمد اسماعيل حاجي نژاد 10/33 MB دانلود
3 جلسه 6 محمد اسماعيل حاجي نژاد 4/32 MB دانلود
4 جلسه 7 محمد اسماعيل حاجي نژاد 4/19 MB دانلود
5 جلسه 8 محمد اسماعيل حاجي نژاد 437/91 kB دانلود
6 جلسه 9 محمد اسماعيل حاجي نژاد 1/02 MB دانلود
7 جلسه 10 محمد اسماعيل حاجي نژاد 925/07 kB دانلود
8 جلسه 11 محمد اسماعيل حاجي نژاد 4/19 MB دانلود
9 جلسه 12 محمد اسماعيل حاجي نژاد 3/04 MB دانلود
10 جلسه 1 محمد اسماعيل حاجي نژاد 2/63 MB دانلود
11 جلسه 2 محمد اسماعيل حاجي نژاد 1/04 MB دانلود
12 Medical Emergency(EMT محمد اسماعيل حاجي نژاد 154/27 kB دانلود
13 جلسه 3 محمد اسماعيل حاجي نژاد 5/83 MB دانلود
1
      
< >