ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.تروما(2) (فوریت پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 شوک فرامرز كوشش 181/51 kB دانلود
2 تروما فرامرز كوشش 241/00 kB دانلود
3 ترومای لگن فرامرز كوشش 95/17 kB دانلود
4 دارو فرامرز كوشش 176/03 kB دانلود
5 سوختگی فرامرز كوشش 797/11 kB دانلود
1
      
< >