ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.خون شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)


تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 انتقال خون دکتر نرگس عبيدي 106/50 kB دانلود
2 خون شناسي 2 ناپیوسته دکتر نرگس عبيدي 152/50 kB دانلود
3 طب انتقال خون دکتر نرگس عبيدي 63/57 kB دانلود
4 ايمونوهماتولوژي دکتر نرگس عبيدي 104/00 kB دانلود
5 خون شناسی 2 دکتر نرگس عبيدي 78/50 kB دانلود
6 خون شناسي 2 دکتر نرگس عبيدي 151/50 kB دانلود
7 خون شناسي و انتقال خون دکتر نرگس عبيدي 91/00 kB دانلود
8 روش هاي كنترل كيفي در خون شناسی و بانک خون دکتر نرگس عبيدي 84/50 kB دانلود
1
      
< >