ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.زبان تخصصی (هوشبری)


تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس پرويز عضدي 329/79 kB دانلود
2 طرح درس 92 پرويز عضدي 80/50 kB دانلود
3 basic-life-support-bls-in-adul پرويز عضدي 108/48 kB دانلود
4 T4 - Dr. Seyedi 01 (1389.11.19) پرويز عضدي 37/12 kB دانلود
5 TheVisualAnalogScaleAllowsEffectiveMeasurementof پرويز عضدي 127/18 kB دانلود
6 chap02 پرويز عضدي 486/50 kB دانلود
7 فايل زبات تخصصي پرويز عضدي 776/02 kB دانلود
8 طرح درس زبان تخصصی پرويز عضدي ----
9 طرح درس زبان تخصصی پرويز عضدي 76/50 kB دانلود
10 طرح درس زبان تخصصی 2-95-94 پرويز عضدي ----
11 overview-of-anesthesia-and-ane پرويز عضدي 180/09 kB دانلود
12 perioperative-medication-manag پرويز عضدي 265/60 kB دانلود
13 pharmacologic-management-of-pa پرويز عضدي 106/22 kB دانلود
14 advanced-airway-management-in- پرويز عضدي 88/67 kB دانلود
15 anesthesia-for-cesarean-delive پرويز عضدي 127/35 kB دانلود
16 t پرويز عضدي 52/99 kB دانلود
17 t2 پرويز عضدي 48/18 kB دانلود
18 t3 پرويز عضدي 33/45 kB دانلود
1
      
< >