ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داخلی جراحی2

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس داخلی جراحی دو- کارشناسی هوشبری طاهره تمیمی 36/33 kB
2 طرح درس داخلی جراحی دو- کارشناسی هوشبری طاهره تمیمی 37/44 kB دانلود
3 طرح درس داخلی جراحی ۲ پریسا اسکندری 277/04 kB دانلود
4 طرح درس ( ترکیبی / مجازی) داخلی جراحی2 پریسا اسکندری 493/87 kB دانلود
5 داخلی جراحی 2 ترکیبی مجازی پریسا اسکندری 493/87 kB دانلود
6 طرح درس داخلی جراحی دو- کارشناسی هوشبری طاهره تمیمی 37/44 kB دانلود
1
      
< >