ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد)

مقطع: فوق لیسانس
   فهرست دروس   هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد)

  خون شناسی 1 (علوم آزمایشگاهی)
  کارآموزی خون شناسی
  روش تحقیق
  سمینار خون شناسی
  ایمنی شناسی
  کنترل کیفی در خون شناسی و بانک خون
  ایمنی شناسی پیشرفته
  ایمونوهماتولوژی و بانک خون
  بیولوژی سلولی و ملکولی پایه
  بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته
  مبانی کشت سلولی
  خون شناسی 1
  خون شناسی 3
  آزمایشگاه خون شناسی عملی (ارشد هماتولوژی)
  پاتولوژی
  خون شناسی 2
تعداد بازدید:   ۱
< >