ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

تکنولوژی پرتوشناسی

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   تکنولوژی پرتوشناسی

  فناوری نوین اطلاعات
  کامپیوتر
  فیزیک عمومی
  دزیمتری پرتوهای یونیزان
  ریاضیات عمومی
  اصول فیزیکی سیستم‌های کامپیوتری
  فیزیولوژی
  تضمین و کنترل کیفیت روش‌های تصویربرداری پزشکی
  بهداشت عمومی
  حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش‌های پرتوشناسی تشخیصی
  آناتومی 1
  سمینار 2
تعداد بازدید:   ۲
< >