ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

علوم آزمايشگاهي

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   علوم آزمايشگاهي

  جمعيت و تنظيم خانواده
  اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی (علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسي (1) (علوم آزمایشگاهی)
  ویروس شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  ايمنولوژي (علوم آزمایشگاهی)
  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  روانشناسي عمومی
  هورمون شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه شیمی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  ژنتیک پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  زیست شناسی سلولی (علوم آزمایشگاهی)
  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیک عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  فارماکولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  آناتومی (علوم آزمایشگاهی)
  ایمنو هماتولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  بیوشیمی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  سم شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیک حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
  روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه ها(علوم آزمایشگاهی)
  بافت شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  سمینار (علوم آزمایشگاهی)
  متون تخصصی (علوم آزمایشگاهی)
  آشنایی با بیماریهای داخلی(علوم آزمایشگاهی)
  ایمنی شناسی عملی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی ( علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  بیوشیمی پزشکی 1 (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی ( علوم آزمایشگاهی)
  آمار حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسی (1) (کرم ها)
  بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسی و حشره شناسی
  کامپیوتر (علوم آزمایشگاهی)
  خون شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  میکروب شناسی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  انتقال خون (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  بیوشیمی پزشکی 2 (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه خون شناسی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  زیست شناسی مولکولی(علوم آزمایشگاهی)
  خون شناسی (پیوسته)
  انگل شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1
  آسیب شناسی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2
  باکتری شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه بیوشیمی عمومی
  خون شناسی 1 (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه هورمون شناسی
تعداد بازدید:   ۱
< >