ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

علوم آزمايشگاهي

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   علوم آزمايشگاهي

  جمعيت و تنظيم خانواده
  باکتری شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسي (1) (علوم آزمایشگاهی)
  خون شناسی 1 (علوم آزمایشگاهی)
  ايمنولوژي (علوم آزمایشگاهی)
  اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی (علوم آزمایشگاهی)
  روانشناسي عمومی
  ویروس شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه شیمی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  زیست شناسی سلولی (علوم آزمایشگاهی)
  هورمون شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیک عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  ژنتیک پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  آناتومی (علوم آزمایشگاهی)
  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه (علوم آزمایشگاهی)
  بیوشیمی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  فارماکولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  ایمنو هماتولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیک حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
  سم شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  بافت شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه (علوم آزمایشگاهی)
  متون تخصصی (علوم آزمایشگاهی)
  روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه ها(علوم آزمایشگاهی)
  ایمنی شناسی عملی (علوم آزمایشگاهی)
  سمینار (علوم آزمایشگاهی)
  بیوشیمی پزشکی 1 (علوم آزمایشگاهی)
  آشنایی با بیماریهای داخلی(علوم آزمایشگاهی)
  آمار حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی ( علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی ( علوم آزمایشگاهی)
  کامپیوتر (علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسی (1) (کرم ها)
  میکروب شناسی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  انگل شناسی و حشره شناسی
  بیوشیمی پزشکی 2 (علوم آزمایشگاهی)
  خون شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  زیست شناسی مولکولی(علوم آزمایشگاهی)
  انتقال خون (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  انگل شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه خون شناسی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
  آسیب شناسی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
  خون شناسی (پیوسته)
تعداد بازدید:   ۲
< >