ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



 

اتاق عمل

مقطع: لیسانس
 



  فهرست دروس   اتاق عمل

  جمعيت و تنظيم خانواده
  آشنایی با بیماریهای داخلی (اتاق عمل)
  آشنايي با ريكاوري و مراقبت هاي آن
  فوريتها (اتاق عمل)
  اصول پرستاري وكار در اتاق عمل
  روش احياء قلبي ريوي واصول مراقبتهاي ويژه (اتاق عمل)
  روانشناسي عمومی
  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)
  آمار زیستی
  زبان تخصصي(اتاق عمل)
  ايمنولوژي (اتاق عمل)
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي زنان و اورلوژی (اتاق عمل)
  فناوری اطلاعات در اتاق عمل
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي ENT (اتاق عمل)
  تشريح1 (اتاق عمل)
  بهداشت روان در اتاق عمل
  فيزيولوژي1(اتاق عمل)
  مديريت در اتاق عمل
  شيمي آلي وبيوشيمي (اتاق عمل)
  اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودی(اتاق عمل)
  فيزيك پزشكي والكتريسيته رباتيك (اتاق عمل)
  تكنولوژي جراحي در اعصاب و ارتوپدی (اتاق عمل)
  تشريح2 (اتاق عمل)
  تکنولوژی قلب و توراکس(اتاق عمل)
  ميكروب شناسي و انگل شناسي(اتاق عمل)
  تکنولوژی پیوند جراحی در جراحیهای پوست وسوختگی و پیوند (اتاق عمل)
  فيزيولوژی 2 (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال (اتاق عمل)
  بهداشت (اتاق عمل)
  فناوري اطلاعات در اتاق عمل
  آسیب شناسی (اتاق عمل)
  روش تحقيق در اتاق عمل
  اصول وفنون عملكرد فرد سيار (اتاق عمل)
  کمک های اولیه
  اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب (اتاق عمل)
  کارآموزی (اتاق عمل)
  اصول استریلیزاسیون وضدعفونی (اتاق عمل)
  آمار حیاتی (اتاق عمل)
  اصطلاحات پزشكي (اتاق عمل)
  باکتریولوژی و انگل شناسی
  خون شناسي وانتقال خون (اتاق عمل)
  آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن
  داروشناسی( اتاق عمل)
  کارآموزی در عرصه جراحی گوارش و غدد
  آشنایی با وسایل وتجهیزات (اتاق عمل)
  کارآموزی در عرصه جراحی اورولوژی
  مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی در جراحی های زنان و اورلوژی
  بیهوشی (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی
  اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
  بیوشیمی
تعداد بازدید:   ۲
< >