مقالات  دكتر محمد عبدالهي  


  گندزدایی آب تصفیه خانه آب و پساب تصفیه خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما فصلنامه آب و فاضلاب 1389-4 علمی پژوهشی هاشمي حسن, امين محمدمهدي, بينا بيژن, عبدالهي محمد, حاتم زاده مريم چهارم
برای بررسی تأثیر اشعه گاما بر گندزدایی آب و فاضلاب، نمونه‌های آب خام و آب فیلتر شده تصفیه‌خانه آب اصفهان، نمونه‌های پساب ثانویه خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان، پساب ثانویه زلال‌سازی شده با زمان ماند یک روز و پساب ثانویه فیلتر شده جمع‌‌آوری شد. با استفاده از دستگاه درمانی60CO مولد اشعه گاما با نرخ انتشار اشعهCGy/min 405/38، نمونه‌های آب در دزهای Gy160-20 و نمونه‌های پساب در دزهایGy 240-80 پرتودهی گردید. برای تعیین میزان کلیفرم قبل و بعد از پرتودهی، بر روی نمونه‌ها کشت میکربی انجام شد. بر اساس نتایج آزمایش‌های میکربی، تقریباً 100 درصد کلیفرم‌های کل و مدفوعی در نمونه‌های آب در دزGy 160 از اشعه گاما غیر فعال شدند. کارایی اشعه گاما در غیر فعال‌سازی کلیفرم‌های کل پساب در دز Gy240 ، بسته به کیفیت آنها متفاوت بود و برای نمونه‌های پساب ثانویه، زلال شده و فیلتر شده به‌ترتیب 56، 83، 64 درصد بود. کاهش کلیفرم‌های مدفوعی نیز به‌ترتیب 46، 58، 81 درصد به‌دست آمد. همچنین کاهش مؤثر (5 تا 80 درصد) بار کلیفرمی نمونه‌های پساب، در دزهای Gy240- 120 مشاهده شد. طبق منحنی‌های دز– پاسخ، با افزایش دز پرتو، غیر فعال‌سازی کلیفرم‌ها به‌صورت خطی افزایش می‌یابد. با دز گامای مورد استفاده در این مطالعه در نمونه‌های آب، راندمان حذف کامل کلیفرم‌ها حاصل گردید. اما برای نمونه‌های فاضلاب با وجود راندمان‌های بالای80 درصد در نمونه‌های فیلتر شده پساب، هنوز استاندارد زیست‌محیطی مرتبط با پارامترهای میکربی پساب برآورده نمی‌شود، بنابراین لازم است دزهای بالاتر اشعه مورد استفاده قرار گیرد.

http://www.wwjournal.ir/article_1312.html

  Disinfection of Water and Wastewater Using Gamma Irradiation in Isfahan Water and Wastewater treatment plants Water & wastewater consulting engineers research development 21(2011) HASHEMI HASAN, AMIN MOHAMMAD MAHDI*, BINA B., ABDOLAHI MOHAMMAD, HATAMZADEH M چهارم

  The correlation between high background radiation and blood level of the trace elements (Copper, Zinc, Iron and Magnesium) in workers of Mahallat’s hot springs Adv Biomed Res 1(2012) Daryoush Shahbazi-Gahrouei , Mohammad Abdolahi

  Synthesis and in vitro evaluation of MR molecular imaging probes using J591 mAb-conjugated SPIONs for specific detection of prostate cancer Contrast Media Mol Imaging 8(2013) Abdolahi M, Shahbazi-Gahrouei D, Laurent S, Sermeus C, Firozian F, Allen BJ, Boutry S, Muller RN اول

  A Novel Method for Quantitative Analysis of Anti-MUCl Expressing Ovarian Cancer Cell Surface Based on Magnetic Cell Separation Journal of Medical Sciences 12(2012) Shahbazi-Gahrouei, Daryoush; Abdolahi, Mohammad

  Functionalized Magnetic Nanoparticles for the Detection and Quantitative Analysis of Cell Surface Antigen BioMed Research International 2013(2013) Daryoush Shahbazi-Gahrouei, Mohammad Abdolahi, Sayyed Hamid Zarkesh-Esfahani, Sophie Laurent,Corine Sermeus, and Cordula Gruettner

  Estimated background doses of [67Ga]-DTPA-USPIO in normal Balb/c mice as a potential therapeutic agent for liver and spleen cancers Nucl Med Commun 34(2013) Shanehsazzadeh S, Oghabian MA, Lahooti A, Abdollahi M, Abolghasem Haeri S, Amanlou M, Daha FJ, Allen BJ.

  Detection of MUC1-Expressing Ovarian Cancer by C595 Monoclonal Antibody-Conjugated SPIONs Using MR Imaging The Scientific World Journal, 2013(2013) Daryoush Shahbazi-Gahrouei and Mohammad Abdolahi

  Synthesis and characterization of cobalt-zinc ferrite nanoparticles coated with DMSA ChemXpress 2(2013) Sohrab Manouchehri,Zeinab Ghasemian,Daryoush Shahbazi-Gahrouei,Mohammad Abdolahi


< >