فعالیت های اجرایی  دکترعبدالرسول انوري پور  


  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر 1384
  مدیر گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1390
  عضو کمیته اقتصاد درمان بیمارستان آموزشی درمانی قلب بوشهر

< >