کتب و جزوات  دکترعبدالرسول انوري پور  


  آشنایی با نشانه شناسی و معاینات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1393 دکتر عبدالرسول انوری پور
ویژه دانشجویان کارشناسی بیهوشی


< >